محیط روشن/خاموش
Region under attack

ترکیهبه Vorarlberg, اتریش حمله کرد
4,377, 08:12 روز (55 دقیقه قبل)

Region under attack

ترکیهبه Tyrol, اتریش حمله کرد
4,376, 09:26 روز ( 23 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from اتریش