محیط روشن/خاموش
Region under attack

اسلوونیبه Carinthia, اتریش حمله کرد
4,727, 14:07 روز ( 22 ساعت قبل )

Region under attack

اسلوونیبه Upper Austria, اتریش حمله کرد
4,726, 05:10 روز (2 روز قبل)

Region under attack

اسلوونیبه Tyrol, اتریش حمله کرد
4,725, 01:27 روز (3 روز قبل)

Subscribe to all articles from اتریش