محیط روشن/خاموش
Region under attack

ایتالیابه Alaska, آمریکا حمله کرد
4,617, 03:52 روز (یک ساعت قبل)

Region under attack

ایرانبه Delaware, آمریکا حمله کرد
4,617, 02:58 روز ( 2 ساعت قبل )

Region under attack

فنلاندبه Ohio, آمریکا حمله کرد
4,617, 02:23 روز ( 3 ساعت قبل )

Region under attack

اسپانیابه Virginia, آمریکا حمله کرد
4,617, 00:58 روز ( 4 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from آمریکا