محیط روشن/خاموش
Region under attack

کوبابه Azores, پرتغال حمله کرد
4,848, 05:21 روز ( 5 ساعت قبل )

Region under attack

پرتغالبه North of Brazil, برزیل حمله کرد
4,848, 02:11 روز ( 9 ساعت قبل )

Region under attack

پرتغالبه Balearic Islands, لیتوانی حمله کرد
4,848, 02:04 روز ( 9 ساعت قبل )

Region under attack

پرتغالبه Nunavut, کانادا حمله کرد
4,848, 02:04 روز ( 9 ساعت قبل )

Region under attack

پرتغالبه Centro, آفریقای جنوبی حمله کرد
4,848, 01:14 روز ( 10 ساعت قبل )

Region under attack

روسیهبه Galicia, پرتغال حمله کرد
4,848, 00:46 روز ( 10 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from پرتغال