محیط روشن/خاموش
Region under attack

دانمارکبه Nordjylland, هلند حمله کرد
5,940, 05:37 روز (یک ساعت قبل)

Region under attack

آلمانبه Syddanmark, دانمارک حمله کرد
5,939, 23:07 روز ( 7 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from دانمارک