محیط روشن/خاموش
Region under attack

کره شمالیبه Gangwon-do, کره جنوبی حمله کرد
4,923, 00:06 روز (24 دقیقه قبل)

Region under attack

کره جنوبیبه Kyushu, ژاپن حمله کرد
4,922, 16:26 روز ( 8 ساعت قبل )

Region under attack

ترکیهبه Jeollabuk-do, کره جنوبی حمله کرد
4,922, 16:09 روز ( 8 ساعت قبل )

Donation proposal

انتقال خزانه مجلس به Asingard رد شد
4,922, 01:59 روز ( 22 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from South-Korea