محیط روشن/خاموش
Resistance war started

یک انقلاب در Michigan شروع شد
4,720, 21:37 روز (یک ساعت قبل)

Region under attack

کره جنوبیبه Ohio, آمریکا حمله کرد
4,720, 07:38 روز ( 15 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from South-Korea