محیط روشن/خاموش
Region under attack

کره جنوبیبه Ningxia, ترکیه حمله کرد
4,451, 15:43 روز ( 5 ساعت قبل )

Region under attack

کره جنوبیبه Delaware, آمریکا حمله کرد
4,451, 15:43 روز ( 5 ساعت قبل )

Region under attack

کره جنوبیبه Chagang, کره شمالی حمله کرد
4,451, 15:43 روز ( 5 ساعت قبل )

Resistance war started

یک انقلاب در Pennsylvania شروع شد
4,451, 08:54 روز ( 11 ساعت قبل )

Donation proposal

انتقال خزانه مجلس به Asingard رد شد
4,451, 08:03 روز ( 12 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from South-Korea