محیط روشن/خاموش
Region under attack

ترکیهبه Central Anatolia, آلبانی حمله کرد
5,175, 23:33 روز (یک ساعت قبل)

Region under attack

آلبانیبه Anhui, چین حمله کرد
5,175, 15:01 روز ( 10 ساعت قبل )

Region under attack

آلبانیبه Marmara, ترکیه حمله کرد
5,175, 04:33 روز ( 20 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from آلبانی