محیط روشن/خاموش
Region under attack

شیلیبه Sofia, قبرس حمله کرد
4,383, 03:08 روز ( 5 ساعت قبل )

Region under attack

اوکراینبه Zaporozhia, شیلی حمله کرد
4,383, 02:53 روز ( 5 ساعت قبل )

Region under attack

شیلیبه Southern Low Amazon, مجارستان حمله کرد
4,383, 02:52 روز ( 6 ساعت قبل )

Region under attack

ترکیهبه Plovdiv, شیلی حمله کرد
4,383, 02:51 روز ( 6 ساعت قبل )

Region under attack

شیلیبه Syunik, ارمنستان حمله کرد
4,383, 02:48 روز ( 6 ساعت قبل )

Region under attack

شیلیبه Eastern Macedonia, کرواسی حمله کرد
4,383, 02:45 روز ( 6 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from شیلی