محیط روشن/خاموش
Resistance war started

یک انقلاب در Istria and Kvarner شروع شد
5,856, 13:38 روز ( 3 ساعت قبل )

Region under attack

شیلیبه Rhone Alps, آرژانتین حمله کرد
5,856, 09:47 روز ( 7 ساعت قبل )

Region under attack

شیلیبه Patagonia, آمریکا حمله کرد
5,856, 06:33 روز ( 10 ساعت قبل )

War Declared

روسیه به شیلی اعلان جنگ کرد
5,856, 04:45 روز ( 12 ساعت قبل )

Region under attack

اروگوئهبه Brcko District, شیلی حمله کرد
5,856, 04:41 روز ( 12 ساعت قبل )

Region under attack

یونانبه Burgundy, شیلی حمله کرد
5,856, 03:47 روز ( 13 ساعت قبل )

Region under attack

شیلیبه Inner Carniola, فرانسه حمله کرد
5,856, 03:46 روز ( 13 ساعت قبل )

Region under attack

شیلیبه Slovenian Littoral, اسلوونی حمله کرد
5,856, 03:27 روز ( 13 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from شیلی