محیط روشن/خاموش
Resistance war started

یک انقلاب در South East States شروع شد
4,347, 14:00 روز ( 3 ساعت قبل )

Resistance war started

یک انقلاب در North Central States شروع شد
4,347, 00:40 روز ( 16 ساعت قبل )

Region under attack

استونیبه Shikoku, ژاپن حمله کرد
4,347, 00:25 روز ( 17 ساعت قبل )

Region under attack

استونیبه North West States, نیجریه حمله کرد
4,347, 00:09 روز ( 17 ساعت قبل )

Region under attack

اوکراینبه Kesk-Eesti, استونی حمله کرد
4,346, 23:05 روز ( 18 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from استونی