محیط روشن/خاموش
Trading stop

کلمبیا تجارتش را با ترکیه قطع کرد
4,618, 12:15 روز ( 4 ساعت قبل )

Region under attack

اسپانیابه Cundiboyacense, کلمبیا حمله کرد
4,618, 11:20 روز ( 5 ساعت قبل )

Resistance war started

یک انقلاب در Eastern Serbia شروع شد
4,618, 10:34 روز ( 6 ساعت قبل )

Region under attack

پروبه Caribe e Insular, کلمبیا حمله کرد
4,618, 08:06 روز ( 8 ساعت قبل )

Resistance war started

یک انقلاب در West Bengal شروع شد
4,618, 07:03 روز ( 9 ساعت قبل )

Region under attack

کلمبیابه Orinoquia, اسپانیا حمله کرد
4,618, 00:21 روز ( 16 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from کلمبیا