محیط روشن/خاموش
Region under attack

رومانیبه Chisinau, برزیل حمله کرد
5,853, 19:50 روز (یک ساعت قبل)

Region under attack

برزیلبه Mindanao, فیلیپین حمله کرد
5,853, 19:44 روز (یک ساعت قبل)

Region under attack

برزیلبه Paranena, بلغارستان حمله کرد
5,853, 18:46 روز ( 2 ساعت قبل )

Region under attack

اندونزیبه Kalimantan, برزیل حمله کرد
5,853, 18:42 روز ( 2 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from برزیل