محیط روشن/خاموش
Region under attack

رومانیبه South Carolina, برزیل حمله کرد
6,087, 00:05 روز (9 دقیقه قبل)

Region under attack

فرانسهبه South East of England, برزیل حمله کرد
6,086, 22:29 روز (یک ساعت قبل)

Region under attack

برزیلبه Vestlandet, نروژ حمله کرد
6,086, 21:52 روز ( 2 ساعت قبل )

Region under attack

برزیلبه Canary Islands, اسپانیا حمله کرد
6,086, 19:44 روز ( 4 ساعت قبل )

Region under attack

پرتغالبه North of Brazil, برزیل حمله کرد
6,086, 19:39 روز ( 4 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from برزیل