محیط روشن/خاموش
Region under attack

آرژانتینبه Rio Grande do Sul, برزیل حمله کرد
4,446, 03:12 روز (35 دقیقه قبل)

Region under attack

برزیلبه Beni and Cochabamba, یونان حمله کرد
4,446, 02:41 روز (یک ساعت قبل)

Region under attack

نیجریهبه Northeast of Brazil, برزیل حمله کرد
4,446, 02:33 روز (یک ساعت قبل)

Region under attack

ترکیهبه Free State, برزیل حمله کرد
4,446, 00:54 روز ( 2 ساعت قبل )

Region under attack

برزیلبه Central Venezuela, ونزوئلا حمله کرد
4,446, 00:25 روز ( 3 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from برزیل