محیط روشن/خاموش
Region under attack

صربستانبه Banat, رومانی حمله کرد
4,720, 14:29 روز ( 8 ساعت قبل )

Region under attack

رومانیبه Gansu, چین حمله کرد
4,720, 13:47 روز ( 9 ساعت قبل )

Resistance war started

یک انقلاب در New Hampshire شروع شد
4,720, 12:22 روز ( 10 ساعت قبل )

Region under attack

پروبه Norte Chico, رومانی حمله کرد
4,720, 09:58 روز ( 12 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from رومانی