محیط روشن/خاموش
Region under attack

شیلیبه Canterbury, کره شمالی حمله کرد
5,296, 19:05 روز (یک ساعت قبل)

Subscribe to all articles from North-Korea