محیط روشن/خاموش
Region under attack

کلمبیابه Cork, ایرلند حمله کرد
5,174, 05:27 روز ( 8 ساعت قبل )

Region under attack

ایرلندبه Wexford, هلند حمله کرد
5,174, 00:30 روز ( 13 ساعت قبل )

Region under attack

ایرلندبه Nunavut, کانادا حمله کرد
5,174, 00:29 روز ( 13 ساعت قبل )

Resistance war started

یک انقلاب در Saskatchewan شروع شد
5,173, 14:16 روز (دیروز)

Subscribe to all articles from ایرلند