محیط روشن/خاموش
Region under attack

مالزیبه Sumatra, اندونزی حمله کرد
4,611, 11:09 روز ( 4 ساعت قبل )

Region under attack

مالزیبه Singapore City, سنگاپور حمله کرد
4,611, 04:40 روز ( 10 ساعت قبل )

Region under attack

لهستانبه Sarawak, مالزی حمله کرد
4,610, 10:37 روز (دیروز)

Subscribe to all articles from مالزی