محیط روشن/خاموش
Donation proposal

انتقال خزانه مجلس به Slovenska banka رد شد
4,849, 01:04 روز (46 دقیقه قبل)

Region under attack

یونانبه Crete, اسلوونی حمله کرد
4,848, 23:23 روز ( 2 ساعت قبل )

Region under attack

ترکیهبه Aegean Islands, اسلوونی حمله کرد
4,848, 08:50 روز ( 17 ساعت قبل )

Region under attack

اسلوونیبه Crete, مجارستان حمله کرد
4,848, 03:24 روز ( 22 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from اسلوونی