محیط روشن/خاموش
Region under attack

اسلوونیبه Dubai, عربستان سعودی حمله کرد
4,922, 22:56 روز (یک ساعت قبل)

Region under attack

اسلوونیبه Attica, مجارستان حمله کرد
4,922, 22:53 روز (یک ساعت قبل)

Region under attack

یونانبه Crete, اسلوونی حمله کرد
4,922, 22:11 روز (یک ساعت قبل)

Resistance war started

یک انقلاب در Lower Austria شروع شد
4,922, 18:01 روز ( 5 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from اسلوونی