محیط روشن/خاموش
New taxes

مالیات برای Food تغییر کرد
4,846, 15:35 روز ( 2 ساعت قبل )

Region under attack

کلمبیابه Polisia, لتونی حمله کرد
4,846, 06:19 روز ( 11 ساعت قبل )

Region under attack

رومانیبه Kurzeme, لتونی حمله کرد
4,846, 06:09 روز ( 11 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from لتونی