محیط روشن/خاموش
War Declared

ترکیه به کرواسی اعلان جنگ کرد
4,645, 11:15 روز ( 3 ساعت قبل )

Region under attack

قبرسبه Marmara, ترکیه حمله کرد
4,645, 02:28 روز ( 12 ساعت قبل )

Region under attack

ترکیهبه Lower Carniola, اسلوونی حمله کرد
4,644, 17:48 روز ( 20 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from ترکیه