محیط روشن/خاموش
New taxes

مالیات برای House تغییر کرد
6,075, 15:00 روز (6 روز قبل)

Tax proposal

مالیات جدید برای House پیشنهاد شد
6,074, 14:57 روز (7 روز قبل)

Subscribe to all articles from ترکیه