محیط روشن/خاموش
Region under attack

ترکیهبه Upper Egypt, مصر حمله کرد
4,921, 22:37 روز (15 دقیقه قبل)

Region under attack

ترکیهبه Northern Cyprus, قبرس حمله کرد
4,921, 22:37 روز (15 دقیقه قبل)

Region under attack

ترکیهبه Mid Andes, شیلی حمله کرد
4,921, 22:19 روز (33 دقیقه قبل)

Region under attack

ترکیهبه Chungcheongnam-do, کره جنوبی حمله کرد
4,921, 22:16 روز (36 دقیقه قبل)

Resistance war started

یک انقلاب در Prince Edward Island شروع شد
4,921, 21:11 روز (یک ساعت قبل)

Subscribe to all articles from ترکیه