محیط روشن/خاموش
Region under attack

ترکیهبه Eastern Anatolia, فیلیپین حمله کرد
5,856, 15:25 روز (یک ساعت قبل)

New taxes

مالیات برای Grain تغییر کرد
5,856, 08:35 روز ( 8 ساعت قبل )

Region under attack

ترکیهبه Marmara, نیجریه حمله کرد
5,856, 02:06 روز ( 14 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from ترکیه