محیط روشن/خاموش
Donation

ژاپن یک انتقال به Nihon no Koe را انجام داد
4,849, 00:50 روز (یک ساعت قبل)

Region under attack

ژاپنبه Hawaii, آمریکا حمله کرد
4,848, 19:16 روز ( 7 ساعت قبل )

Region under attack

ژاپنبه Tohoku, نیوزیلند حمله کرد
4,848, 19:16 روز ( 7 ساعت قبل )

Region under attack

روسیهبه Hokkaido, ژاپن حمله کرد
4,848, 18:45 روز ( 7 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from ژاپن