محیط روشن/خاموش
Region under attack

آمریکابه Hokkaido, ژاپن حمله کرد
5,129, 17:01 روز ( 4 ساعت قبل )

Region under attack

ژاپنبه Kyushu, استونی حمله کرد
5,129, 00:49 روز ( 21 ساعت قبل )

Region under attack

روسیهبه Hokkaido, ژاپن حمله کرد
5,129, 00:02 روز ( 21 ساعت قبل )

Region under attack

ژاپنبه Alaska, آمریکا حمله کرد
5,128, 08:49 روز (دیروز)

Subscribe to all articles from ژاپن