محیط روشن/خاموش
Region under attack

جمهوری مولداویبه Baja, مکزیک حمله کرد
5,126, 22:02 روز ( 4 ساعت قبل )

War Declared

جمهوری مولداوی prepares an airstrike on مکزیک
5,126, 12:30 روز ( 13 ساعت قبل )

Alliance rejected

یک صلح بین آمریکا و مکزیک رد شد
5,120, 10:20 روز (6 روز قبل)

Subscribe to all articles from مکزیک