محیط روشن/خاموش
Region under attack

کرواسیبه Abruzzo, سوئد حمله کرد
4,851, 01:15 روز ( 2 ساعت قبل )

War Declared

کرواسی به سوئد اعلان جنگ کرد
4,851, 01:10 روز ( 2 ساعت قبل )

Region under attack

یونانبه Campania, کرواسی حمله کرد
4,851, 00:07 روز ( 3 ساعت قبل )

Resistance war started

یک انقلاب در Western Transdanubia شروع شد
4,850, 21:34 روز ( 5 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from کرواسی