محیط روشن/خاموش
War Declared

ترکیه به لیتوانی اعلان جنگ کرد
5,183, 09:35 روز (یک ساعت قبل)

Region under attack

لیتوانیبه Zaporozhia, اوکراین حمله کرد
5,183, 09:14 روز (یک ساعت قبل)

Region under attack

پرتغالبه Extremadura, لیتوانی حمله کرد
5,183, 01:41 روز ( 9 ساعت قبل )

Region under attack

بلغارستانبه Plovdiv, لیتوانی حمله کرد
5,182, 23:28 روز ( 11 ساعت قبل )

Region under attack

لیتوانیبه Castilla y Leon, اسپانیا حمله کرد
5,182, 20:11 روز ( 14 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from لیتوانی