محیط روشن/خاموش
Donation

آلمان یک انتقال به Bundesbank را انجام داد
4,650, 13:35 روز (یک ساعت قبل)

Region under attack

هلندبه Lower Saxony and Bremen, آلمان حمله کرد
4,650, 02:20 روز ( 12 ساعت قبل )

Region under attack

ایتالیابه Saxony, آلمان حمله کرد
4,650, 01:31 روز ( 13 ساعت قبل )

Resistance war started

یک انقلاب در Sjaelland شروع شد
4,650, 01:06 روز ( 13 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from آلمان