محیط روشن/خاموش
Region under attack

جمهوری چکبه Bavaria, آلمان حمله کرد
6,082, 07:07 روز ( 4 ساعت قبل )

Region under attack

دانمارکبه Sjaelland, آلمان حمله کرد
6,082, 04:24 روز ( 7 ساعت قبل )

Region under attack

استونیبه Hesse, آلمان حمله کرد
6,081, 23:22 روز ( 12 ساعت قبل )

Region under attack

آلمانبه Alsace, فرانسه حمله کرد
6,081, 22:39 روز ( 13 ساعت قبل )

Region under attack

آلمانبه Wallonia, بلژیک حمله کرد
6,081, 22:38 روز ( 13 ساعت قبل )

Region under attack

آلمانبه Brandenburg and Berlin, لهستان حمله کرد
6,081, 22:37 روز ( 13 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from آلمان