محیط روشن/خاموش
Region under attack

بلژیکبه North Rhine-Westphalia, آلمان حمله کرد
4,892, 02:44 روز ( 10 ساعت قبل )

Region under attack

آلمانبه Syddanmark, دانمارک حمله کرد
4,892, 00:08 روز ( 13 ساعت قبل )

Region under attack

هلندبه Lower Saxony and Bremen, آلمان حمله کرد
4,892, 00:01 روز ( 13 ساعت قبل )

Region under attack

آلمانبه Alsace, فرانسه حمله کرد
4,891, 23:42 روز ( 13 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from آلمان