محیط روشن/خاموش
Region under attack

جمهوری چکبه Bavaria, آلمان حمله کرد
5,991, 04:08 روز (3 روز قبل)

Region under attack

آلمانبه Wallonia, بلژیک حمله کرد
5,991, 00:10 روز (3 روز قبل)

War Declared

آلمان به فرانسه اعلان جنگ کرد
5,990, 23:45 روز (3 روز قبل)

Subscribe to all articles from آلمان