محیط روشن/خاموش
Region under attack

ترکیهبه Eastern Anatolia, فیلیپین حمله کرد
5,856, 15:25 روز (یک ساعت قبل)

Region under attack

ایتالیابه Campania, فیلیپین حمله کرد
5,856, 13:27 روز ( 3 ساعت قبل )

Region under attack

نیجریهبه Plovdiv, فیلیپین حمله کرد
5,856, 11:42 روز ( 5 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from فیلیپین