محیط روشن/خاموش
Region under attack

آمریکابه Visayas, فیلیپین حمله کرد
6,050, 12:10 روز (یک ساعت قبل)

Region under attack

فیلیپینبه Northern Thailand, تایلند حمله کرد
6,050, 09:27 روز ( 3 ساعت قبل )

Region under attack

فیلیپینبه Sardinia, ایتالیا حمله کرد
6,050, 09:24 روز ( 3 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from فیلیپین