محیط روشن/خاموش
Region under attack

اندونزیبه Mindanao, فیلیپین حمله کرد
4,852, 12:08 روز (یک ساعت قبل)

Region under attack

فیلیپینبه Hawaii, آمریکا حمله کرد
4,852, 12:01 روز (یک ساعت قبل)

Region under attack

بلغارستانبه Palawan, فیلیپین حمله کرد
4,852, 07:32 روز ( 6 ساعت قبل )

Donation proposal

انتقال خزانه مجلس به Philippine Army رد شد
4,851, 22:01 روز ( 15 ساعت قبل )

Region under attack

فیلیپینبه Sulawesi, ژاپن حمله کرد
4,851, 19:16 روز ( 18 ساعت قبل )

Region under attack

فیلیپینبه Luzon, بلغارستان حمله کرد
4,851, 13:59 روز ( 23 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from فیلیپین