محیط روشن/خاموش
Region under attack

فیلیپینبه Mindanao, اوکراین حمله کرد
4,591, 05:21 روز (27 روز قبل)

War Declared

رومانی به فیلیپین اعلان جنگ کرد
4,590, 23:10 روز (27 روز قبل)

Region under attack

قبرسبه Luzon, فیلیپین حمله کرد
4,587, 05:48 روز (یک ماه قبل)

Region under attack

رومانیبه Visayas, فیلیپین حمله کرد
4,587, 00:11 روز (یک ماه قبل)

Subscribe to all articles from فیلیپین