محیط روشن/خاموش
Region under attack

استرالیابه Northern Territory, هلند حمله کرد
4,614, 10:31 روز ( 21 ساعت قبل )

War Declared

هلند به استرالیا اعلان جنگ کرد
4,612, 03:45 روز (3 روز قبل)

Subscribe to all articles from استرالیا