محیط روشن/خاموش
Region under attack

لهستانبه South Australia, استرالیا حمله کرد
6,082, 01:30 روز ( 2 ساعت قبل )

Region under attack

استرالیابه North West States, ژاپن حمله کرد
6,081, 22:14 روز ( 6 ساعت قبل )

Region under attack

استرالیابه Apulia, ایتالیا حمله کرد
6,081, 22:13 روز ( 6 ساعت قبل )

Region under attack

استرالیابه Podolia, اوکراین حمله کرد
6,081, 22:10 روز ( 6 ساعت قبل )

Region under attack

استرالیابه Colorado, آمریکا حمله کرد
6,081, 22:09 روز ( 6 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from استرالیا