محیط روشن/خاموش
Region under attack

یونانبه Tasmania, استرالیا حمله کرد
4,442, 19:22 روز (6 روز قبل)

Region under attack

ترکیهبه Queensland, استرالیا حمله کرد
4,442, 12:57 روز (7 روز قبل)

Subscribe to all articles from استرالیا