محیط روشن/خاموش
Region under attack

رومانیبه New Mexico, آمریکا حمله کرد
4,651, 02:40 روز ( 5 ساعت قبل )

Region under attack

ایرانبه Pennsylvania, آمریکا حمله کرد
4,651, 01:35 روز ( 6 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from آمریکا