محیط روشن/خاموش
6 6

ENOUGH

5 روز قبل منتشر شده در: تجزیه و تحلیل های سیاسی اتریش
2 2

Plato you greedy

3 روز قبل منتشر شده در: تجزیه و تحلیل های سیاسی اتریش
1 1

Plato = greedy.

2 روز قبل منتشر شده در: تجزیه و تحلیل های سیاسی اتریش
0 0

Plato impregnated me

17 ساعت قبل منتشر شده در: تجزیه و تحلیل های سیاسی اتریش
Subscribe to political debates and analysis articles from اتریش