محیط روشن/خاموش
Region under attack

ترکیهبه Andina, ونزوئلا حمله کرد
4,394, 11:41 روز (5 روز قبل)

Region under attack

ونزوئلابه Zulian, یونان حمله کرد
4,394, 05:11 روز (5 روز قبل)

War rejected

جنگ در مقابل رومانی رد شد
4,393, 20:10 روز (6 روز قبل)

Subscribe to all articles from ونزوئلا