12η Αναφορά Προόδου Προγράμματος Ίκαρος!!

Day 3,956, 04:57 Published in Greece USA by milano13

Πρόγραμμα Ίκαρος: Αναφορά Προόδου #12

Το Πρόγραμμα Ίκαρος είναι μια προσπάθεια ενίσχυσης Ελλήνων μαχητών αεροπορίας που προσφέρει:


1) ανταμοιβές για προαγωγή σε αεροπορικό στρατιωτικό βαθμό

2) εβδομαδιαία ενίσχυση για αγορά φαγητού (‘κουπόνια’)

3) εβδομαδιαία βραβεία προόδου


Δεχόμαστε αιτήσεις για 1 νέο μέλος αυτή τη στιγμή. Συμπληρώστε τη φόρμα
Αυτή είναι η Αναφορά Προόδου #12 και ανασκοπεί στατιστικά της περιόδου 11/09/2018-17/09/2018.

Μελετήστε προηγούμενες αναφορές: #11, #10, #9, #8, #7, #6, #5, #4, #3, #2, #1> 21 ανταμοιβές προαγωγής, κόστους 28.500 cc

> 68 ‘κουπόνια’ φαγητού για 512.000 μονάδες ενέργειας, κόστους 76.160 cc

> 8 Βραβεία Προόδου, κόστους 5.000 cc

> 5 δωρεές (1 από Plato Foundation, 1 από Μονάδα, 3 από ιδιώτες), αξίας 223.062 cc


> Κατανομή Ποσοστών Επίτευξης Στόχου:

6 0-1%, 22 2-49%, 15 50-99%, 10 100-149%, 21 150+%


Σχόλιο: Έγινε αναδιάρθρωση του συστήματος διανομής φαγητού. Πλέον οι παίχτες αξιολογούνται έναντι προσωπικού στόχου εβδομαδιαίας αεροπορικής ζημιάς ανάλογα με το βαθμό τους. Στη συνέχεια λαμβάνουν χρήματα για την αγορά φαγητού (‘κουπόνια’) με βάση την επίδοση ως ποσοστό του στόχου.


0-1% = cc για 0 μονάδες ενέργειας

2-49% = cc για 1.000 μονάδες ενέργειας

50-99% = cc για 5.000 μονάδες ενέργειας

100-149% = cc για 10.000 μονάδες ενέργειας

150+% = cc για 15.000 μονάδες ενέργειας

Παρακαλώ ψηφίστε, σχολιάστε, επιδοκιμάστε και αναρτήστε σύνδεσμο στη ροή των φίλων σας και της Μονάδας σας. Η υποστήριξή σας είναι πολύτιμη. Μη διστάσετε να ζητήσετε διευκρινήσεις, να κάνετε παρατηρήσεις ή να υποβάλετε προτάσεις. Το Πρόγραμμα Ίκαρος είναι ένας ‘ζωντανός οργανισμός’ που εξελίσσεται συνεχώς. Σας θέλουμε μαζί μας! 🙂

Για την αγγλόφωνη εκδοχή του άρθρου, δείτε παρακάτω.
Project Icarus assists Greek aircraft fighters through:


1) rank-up rewards

2) weekly food vouchers

3) weekly progress prizes


Applications for 1 more member are open. Fill in this form.
This is Progress Report #12, reporting on 11/09/2018-17/09/2018.

Review previous reports: #11, #10, #9, #8, #7, #6, #5, #4, #3, #2, #1> 21 rank-up rewards, costing 28.500 cc

> 68 food vouchers for 512.000 energy units total, costing 76.160 cc

> 8 Progress Prizes, costing 5.000 cc

> 5 incoming donations (1 by Plato Foundation, 1 by MU, 3 by citizens), valued 223.062 cc


> Goal% Distribution:

6 0-1%, 22 2-49%, 15 50-99%, 10 100-149%, 21 150+%


Note: The food delivery system has been restructured. From now on, members are evaluated against an individual weekly aviation damage goal depending on their rank. Then they receive cc to buy food (‘vouchers’) based on their performance as a percentage of the goal.

0-1% = cc for 0 energy units

2-49% = cc for 1.000 energy units

50-99% =cc for 5.000 energy units

100-149% = cc for 10.000 energy units

150+% = cc for 15.000 energy units
Please vote, comment, endorse and shout. Your support is valuable. Don’t hesitate to ask for clarifications, make remarks and submit proposals. The Icarus Project is a ‘living organism’ that is constantly evolving. We want you on our side!