Αναφορά Προόδου Προγράμματος Ίκαρος!

Day 3,845, 10:50 Published in Greece USA by milano13

> 17/05/2018: Ανακοινώνεται το πρόγραμμα ενίσχυσης μαχητών αεροπορίας υπό το διακριτικό τίτλο ‘The Icarus Project’. Την ίδια μέρα κάνουν αίτηση και εντάσσονται σ’ αυτό 20+ συμπαίχτες μας.

> 18/05/2018: Ο Ίκαρος Babis94 γίνεται ο πρώτος που εγγράφεται στο πρόγραμμα με βαθμό αεροπορίας μικρότερο από τον ελάχιστο για τον οποίο δίνεται ανταμοιβή, γεγονός που σημαίνει πως μπορεί να διεκδικήσει το μέγιστο των συνολικών ανταμοιβών για rank-up.
> 19/05/2018: Ο Ίκαρος Hitman97 λαμβάνει την πρώτη ανταμοιβή για rank-up, φτάνοντας το βαθμό του Staff Sergeant*. Αργότερα, γίνεται ο πρώτος που λαμβάνει πολλαπλές ανταμοιβές για rank-up την ίδια ημέρα.

>20/05/2018: Το άρθρο ανακοίνωσης του προγράμματος ξεπερνάει τις 200 ψήφους και αγγίζει τα 100 σχόλια, ενώ παράλληλα σκαρφαλώνει στην κορυφή ανάμεσα στα Διεθνή Νέα και παραμένει εκεί για τουλάχιστον 3 μέρες.

> 22/05/2018: Ανοίγει κυκλικό για καλύτερη επικοινωνία.

> 23/05/2018: Γίνεται η πρώτη τακτική εβδομαδιαία παράδοση φαγητού στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. Καθένας λαμβάνει 10.000 μονάδες ενέργειας. Μοιράζονται συνολικά 390.000 μονάδες ενέργειας.

> 28/05/2018: Γίνεται η δεύτερη τακτική εβδομαδιαία παράδοση φαγητού στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. Καθένας λαμβάνει 10.000 μονάδες ενέργειας. Γίνεται η πρώτη τακτική εβδομαδιαία παράδοση φαγητού για παίχτες που θέλουν να επικεντρωθούν στην αεροπορία και να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, αλλά ξεπερνούν το βαθμό του Wing Commander που έχει τεθεί ως ανώτατο όριο. Καθένας λαμβάνει 3.000 μονάδες ενέργειας. Μοιράζονται συνολικά 489.000 μονάδες ενέργειας.

> 29/05/2018: Εγγράφεται ο τελευταίος, μέχρι τώρα, συμπαίχτης μας, ανεβάζοντας τον αριθμό των συμμετεχόντων σε 51.

> 30/05/2018:. Διεξάγεται ο πρώτος έλεγχος προόδου με τον υπολογισμό στατιστικών ‘μέσης ποσοστιαίας ημερήσιας αύξησης rank points’ (((β-α)/α)*100)/η | β = τελικά rank points, α = αρχικά rank points, η = ημέρες συμμετοχής στο πρόγραμμα. Από τον έλεγχο προκύπτουν: 28 Ίκαροι με δεκαδικό ρυθμό προόδου, 10 με μονοψήφιο ρυθμό προόδου, 10 με διψήφιο ρυθμό προόδου, αλλά και 3 με μηδενικό.

> 31/05/2018: Οι ανταμοιβές που έχουν δοθεί για rank-up αριθμούν σε 97 και ανέρχονται σε συνολική αξία στα 71.400 cc συν 879.000 μονάδες ενέργειας δηλαδή, τουλάχιστον 70.000cc(ενδεικτική τιμή, σύμφωνα με την αγορά).
Σύνολο, 141.400cc!!!
Εκδίδεται άρθρο που χρονολογεί τα ως τώρα πεπραγμένα του προγράμματος.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Asterios C για την πολύτιμη βοήθεια του!!

Υ.Γ. Όλα τα αρχεία καταγράφονται σε ένα excel!!> 17/05/2018: The aid program of soldiers of airforce is announced under the discreet title ‘The Icarus Project’. The same day, 20+ teammates apply and join.

> 18/05/2018: Babis94 becomes the first who registers with aircraft rank smaller than the minimum for which the reward is given for, which means he can claim the maximum of the total rewards for rank-up.
> 19/05/2018: Hitman97 receives the first reward for rank-up, reaching the rank of Staff Sergeant*. Later, he becomes the first who receives multiple rewards for rank-up at the same day.

> 20/05/2018: The article of the announcement surpasses the 200 votes and reaches 100 comments, while it reaches the top of the World News and remains there for at least 3 days.

> 22/05/2018: A group message opens for better communication.

> 23/05/2018: The first regular weekly food delivery occurs for the participants of the program. Each one receives 10,000 health units. In total, 390,000 health units are shared.

> 28/05/2018: The second regular weekly food delivery occurs for the participants of the program. Each one receives 10,000 health units. Also, the first regular weekly food delivery occurs for players who want to focus at the airforce and participate at the program, but they surpass the rank of Wing Commander, which has been as the top limit. Each one receives 3,000 health units. In total, 489,000 health units are shared.

> 29/05/2018: The last participant, up until now, registers, raising the number of the participants up to 51.

> 30/05/2018: The first progress check is carried out with the statistical calculation of ‘average percentage daily rank points increase’ (((b-a)/a)*100)/d where b = final rank points, a = initial rank points, d = days of participation in the program. From the check, results: 28 participants with decimal pace of progress, 10 with single-digit pace of progress, 10 with two-digit pace of progress, and another 3 with zero.

> 31/05/2018: The rewards for the rank-up have reached the 97 and of total value 71.400 CC plus 879.000 health units, that is at least 70.000 CC (indicative value, according to the market). Total, 141.400cc!!!
This article is being published, which dates the program's progress up to this point.

I want to thank Asterios C for his precious assistance!!

P.S. All the records are being recorded into an excel!!