Έκτη Αναφορά Προόδου Προγράμματος Ίκαρος!!

Day 3,912, 10:21 Published in Greece USA by milano13

Πρόγραμμα Ίκαρος: Αναφορά Προόδου #6


Το Πρόγραμμα Ίκαρος είναι μια προσπάθεια ενίσχυσης Ελλήνων μαχητών αεροπορίας που προσφέρει:


1) ανταμοιβές για προαγωγή σε αεροπορικό στρατιωτικό βαθμό

2) εβδομαδιαία ενίσχυση σε φαγητό

3) εβδομαδιαία βραβεία προόδου


Δεχόμαστε αιτήσεις για νέα μέλη. Απλά συμπλήρωσε αυτή τη φόρμα.
Αυτή είναι η Αναφορά Προόδου #6 και ανασκοπεί στατιστικά της περιόδου 23/07/2018-05/08/2018. Μελετήστε προηγούμενες αναφορές: #5, #4, #3, #2, #1> 52 ανταμοιβές προαγωγής, κόστους 49.200 cc

> 2 τακτικές διανομές φαγητού, 1.510.000 μονάδες ενέργειας, κόστους 177.300 cc

> 8 Βραβεία Προόδου, κόστους 10.000 cc

> 1 δωρεά (από Plato Foundation), αξίας 109.250 cc


> 8 εγγραφές μελών (Μέγιστος αριθμός μελών: 80)

> 1 αποχώρηση (λόγω τιμωρίας)


> Ρυθμοί προόδου: 0 πολυψήφιος, 5 διψήφιοι, 20 μονοψήφιοι, 42 δεκαδικοί και 9 μηδενικοί


Σχόλιο 1: Θεωρήσαμε σκόπιμο να μην απομακρύνουμε μη ενεργούς παίκτες γι’ αυτήν την περίοδο λόγω καλοκαιριού

Σχόλιο 2: Δεν λάβαμε δωρέα από το Plato Foundation για την περίοδο 23/07/2018-29/07/2018, καθώς το πρόγραμμα ήταν υπό επανεξέταση (βλ. άρθρο)
Παρακαλώ ψηφίστε, σχολιάστε, επιδοκιμάστε και αναρτήστε σύνδεσμο στη ροή των φίλων σας και της Μονάδας σας. Η υποστήριξή σας είναι πολύτιμη. Μη διστάσετε να ζητήσετε διευκρινήσεις, να κάνετε παρατηρήσεις ή να υποβάλετε προτάσεις. Το Πρόγραμμα Ίκαρος είναι ένας ‘ζωντανός οργανισμός’ που εξελίσσεται συνεχώς. Σας θέλουμε μαζί μας! 🙂

Για την αγγλόφωνη εκδοχή του άρθρου, δείτε παρακάτω.
Project Icarus assists Greek aircraft fighters through:


1) rank-up rewards

2) weekly food giveaways

3) weekly progress prizes


New member applications are open. Fill in this form.This is Progress Report #6, reporting stats from 23/07/2018 to 05/08/2018.

Review previous reports: #5, #4, #3, #2, #1> 52 rank-up rewards, costing 49.200 cc

> 2 food giveaways of 1.510.000 energy units total, costing 177.300 cc

> 8 Progress Prizes, costing 10.000 cc

> 1 incoming donations (by Plato Foundation), valued 109.250 cc


> 8 member enrollments (Top member count: 80)

> 1 dropout (due to permban)


> Growth rates: 0 multi-digit, 5 double-digit, 20 single-digit, 42 decimal and 9 zero


Note 1: We’ve decided not to remove inactive members this time around because of summertime

Note 2: We did not receive a Plato Foundation donation for the 23/07/2018-29/07/2018 interval, because the project was under official review (see article)Please vote, comment, endorse and shout. Your support is valuable. Don’t hesitate to ask for clarifications, make remarks and submit proposals. The Icarus Project is a ‘living organism’ that is constantly evolving. We want you on our side!