Τετάρτη Αναφορά Προόδου Προγράμματος Ίκαρος!!

Day 3,886, 14:58 Published in Greece USA by milano13

Πρόγραμμα Ίκαρος: Αναφορά Προόδου #4


Το Πρόγραμμα Ίκαρος είναι μια προσπάθεια ενίσχυσης Ελλήνων μαχητών αεροπορίας (aircraft fighters) που προσφέρει:


1) ανταμοιβές για προαγωγή σε αεροπορικό στρατιωτικό βαθμό (rank-up rewards)

2) τακτική εβδομαδιαία ενίσχυση σε φαγητό (food giveaways)

3) διμηνιαία βραβεία προόδου (progress prizes)


Δεχόμαστε αιτήσεις για νέα μέλη. Απλά συμπλήρωσε αυτή τη φόρμα.
Αυτή είναι η Αναφορά Προόδου #4 και ανασκοπεί τα πεπραγμένα της περιόδου 25/06/2018-09/07/2018. Μελετήστε προηγούμενες αναφορές: #3, #2, #1> 65 ανταμοιβές προαγωγής, κόστους 63.100 cc

> 2 τακτικές διανομές φαγητού, 1.461.000 μονάδες ενέργειας, κόστους 124.250 cc

> 8 Βραβεία Προόδου, κόστους 10.000 cc

> 3 δωρεές (2 από Plato Foundation, 1 από ιδιώτη), αξίας 229.050 cc


> 13 εγγραφές μελών (Μέγιστος αριθμός μελών: 74)

> 6 αποχωρήσεις


> Ρυθμοί προόδου: 1 πολυψήφιος, 3 διψήφιοι, 25 μονοψήφιοι, 39 δεκαδικοί και 6 μηδενικοί


Παρακαλώ ψηφίστε (vote), σχολιάστε (comment), επιδοκιμάστε (endorse) και αναρτήστε link στο feed των φίλων σας (shout). Η υποστήριξή σας είναι πολύτιμη. Μη διστάσετε να ζητήσετε διευκρινήσεις, να κάνετε παρατηρήσεις ή να υποβάλετε προτάσεις. Το Πρόγραμμα Ίκαρος είναι ένας ‘ζωντανός οργανισμός’ που εξελίσσεται συνεχώς. Σας θέλουμε μαζί μας! 🙂

Για την αγγλόφωνη εκδοχή του άρθρου, δείτε παρακάτω.
Project Icarus assists Greek aircraft fighters through:


1) rank-up rewards

2) weekly food giveaways

3) twice-a-month progress prizes


New member applications are open. Fill in this form.This is Progress Report #4, covering incidents occurring from 25/06/2018 to 09/07/2018. Review previous reports: #3, #2, #1> 65 rank-up rewards, costing 63.100 cc

> 2 food giveaways of 1.461.000 energy units total, costing 124.250 cc

> 8 Progress Prizes, costing 10.000 cc

> 3 incoming donations (2 by Plato Foundation, 1 by citizen), valued 229.050 cc


> 13 member enrollments (Top member count: 74)

> 6 drop-outs


> Growth rates: 1 multi-digit, 3 double-digit, 25 single-digit, 39 decimal and 6 zero.Please vote, comment, endorse and shout. Your support is valuable. Don’t hesitate to ask for clarifications, make remarks and submit proposals. The Icarus Project is a ‘living organism’ that is constantly evolving. We want you on our side! 🙂