Έβδομη Αναφορά Προόδου Προγράμματος Ίκαρος!!

Day 3,920, 09:09 Published in Greece USA by milano13

Πρόγραμμα Ίκαρος: Αναφορά Προόδου #7Το Πρόγραμμα Ίκαρος είναι μια προσπάθεια ενίσχυσης Ελλήνων μαχητών αεροπορίας που προσφέρει:

1) ανταμοιβές για προαγωγή σε αεροπορικό στρατιωτικό βαθμό
2) εβδομαδιαία ενίσχυση σε φαγητό
3) εβδομαδιαία βραβεία προόδου

Δεχόμαστε αιτήσεις για νέα μέλη. Απλά συμπλήρωσε αυτή τη φόρμα.Αυτή είναι η Αναφορά Προόδου #7 και ανασκοπεί στατιστικά της περιόδου 06/08/2018-12/08/2018. Από σήμερα και εφεξής οι Αναφορές θα εκδίδονται σε εβδομαδιαία βάση. Μελετήστε προηγούμενες αναφορές: #6, #5, #4, #3, #2, #1

> 29 ανταμοιβές προαγωγής, κόστους 22.500 cc
> 1 τακτική διανομή φαγητού, 704.000 μονάδες ενέργειας, κόστους 80.960 cc
> 8 Βραβεία Προόδου, κόστους 5.000 cc
> 1 δωρεά (από Plato Foundation), αξίας 109.250 cc

> 1 εγγραφή μέλους (Μέγιστος αριθμός μελών: 80)
> Ρυθμοί προόδου: 1 πολυψήφιος, 1 διψήφιος, 16 μονοψήφιοι, 48 δεκαδικοί και 14 μηδενικοί

Σχόλιο 1: Θεωρήσαμε σκόπιμο να μην απομακρύνουμε μη ενεργούς παίκτες γι’ αυτήν την περίοδο λόγω καλοκαιριού
Σχόλιο 2: Προσοχή, τα νούμερα είναι διαφορετικά απ’ ό,τι πριν, γιατί αυτή είναι μια εβδομαδιαία αναφορά.

Παρακαλώ ψηφίστε, σχολιάστε, επιδοκιμάστε και αναρτήστε σύνδεσμο στη ροή των φίλων σας και της Μονάδας σας. Η υποστήριξή σας είναι πολύτιμη. Μη διστάσετε να ζητήσετε διευκρινήσεις, να κάνετε παρατηρήσεις ή να υποβάλετε προτάσεις. Το Πρόγραμμα Ίκαρος είναι ένας ‘ζωντανός οργανισμός’ που εξελίσσεται συνεχώς. Σας θέλουμε μαζί μας! 🙂

Για την αγγλόφωνη εκδοχή του άρθρου, δείτε παρακάτω.


Project Icarus assists Greek aircraft fighters through:

1) rank-up rewards
2) weekly food giveaways
3) weekly progress prizes

New member applications are open. Fill in this form.

This is Progress Report #7, reporting stats from 06/08/2018 to 12/08/2018.
From now on, reports will be published on a weekly basis.
Review previous reports: #6, #5, #4, #3, #2, #1

> 29 rank-up rewards, costing 22.500 cc
> 1 food giveaways of 704.000 energy units total, costing 80.960 cc
> 8 Progress Prizes, costing 5.000 cc
> 1 incoming donations (by Plato Foundation), valued 109.250 cc

> 1 member enrollment (Top member count: 80)
> Growth rates: 1 multi-digit, 1 double-digit, 16 single-digit, 48 decimal and 14 zero

Note 1: We’ve decided not to remove inactive members this time around because of summertime
Note 2: Caution, numbers are different from before, because this is a weekly report

Please vote, comment, endorse and shout. Your support is valuable. Don’t hesitate to ask for clarifications, make remarks and submit proposals. The Icarus Project is a ‘living organism’ that is constantly evolving. We want you on our side!