محیط روشن/خاموش
93 93

Romanian attack !!!!!!!!!4444

6 روز قبل منتشر شده در: تعاملات اجتماعی و فرهنگی مجارستان
77 77

[MK] Magyarország a háború sűrejében

3 روز قبل منتشر شده در: تجزیه و تحلیل نظامی مجارستان
65 65

[HK] Hadügyi jelentés 19.10.17

6 روز قبل منتشر شده در: تجزیه و تحلیل نظامی مجارستان
58 58

[HK] Hadügyi jelentés 19.10.17

4 روز قبل منتشر شده در: تجزیه و تحلیل نظامی مجارستان
53 53

eMagyarország szégyene

3 روز قبل منتشر شده در: تجزیه و تحلیل های سیاسی مجارستان
40 40

Mit? Miért?

دیروز منتشر شده در: تجزیه و تحلیل های سیاسی مجارستان
Subscribe to all articles from مجارستان