محیط روشن/خاموش
3 3

Primiți cu colindu?

29 دقیقه قبل منتشر شده در: تعاملات اجتماعی و فرهنگی جمهوری مولداوی
25 25

S-a stins o stea

2 روز قبل منتشر شده در: تعاملات اجتماعی و فرهنگی جمهوری مولداوی
21 21

Ori

3 روز قبل منتشر شده در: تعاملات اجتماعی و فرهنگی جمهوری مولداوی
10 10

Cel care cînta din fluier

3 روز قبل منتشر شده در: تعاملات اجتماعی و فرهنگی جمهوری مولداوی
12 12

Făcături

5 روز قبل منتشر شده در: تعاملات اجتماعی و فرهنگی جمهوری مولداوی
17 17

Alte vremuri

6 روز قبل منتشر شده در: تعاملات اجتماعی و فرهنگی جمهوری مولداوی
21 21

Bref de iarnă

6 روز قبل منتشر شده در: تعاملات اجتماعی و فرهنگی جمهوری مولداوی
Subscribe to social interactions and entertainment articles from Republic-of-Moldova