Ambient on/off

[eIran Army Orders Day 1058] UPDATE -- نبرد ترکیه - بسیار مهم

52 Day 1,058, 08:55 Published in Iran Iran


read more »

[eIran Army Orders Day 1057] جنگ تمرینی

39 Day 1,057, 08:54 Published in Iran Iran

سربازان ایران ، در جنگ تمرینی زیر بجنگید.
از خرج اضافی به شدت پ … read more »

[eIran Army Orders Day 1055] آپدیت کلی - اعزام به روسیه و جنگ مجارستان

34 Day 1,055, 11:49 Published in Iran Iran

آپدیت
تجهیز فعلا تموم شد.
دور دوم تجهیز متعاقبا اread more »

[eIran Army Orders Day 1054] - دستور خودداری از هزینه‌های اضافی

32 Day 1,054, 11:18 Published in Iran Iran
سربازان ایران، همونجوری که میدونید خطر حمله کشور یون
read more »

[eIran Army Orders Day 1053] اعزام به ترکیه و آماده باش جنگی- آپدیت کلی

70 Day 1,053, 11:53 Published in Iran Iran


فعلا به طور کلّ از جنگیدن دست نگاه دارید. تجهیز هم فعلا read more »