Ambient on/off

آماده باش نظامی - وزارت دفاع

52 Day 3,313, 07:51 Published in Iran Iran Warfare analysis Warfare analysis

به نام خداوند جان و خرد......کزاین برتر اندیشه برنگذرد
خداوند نام وخداوند جای......خداوند روزی ده رهنمای
خداوند کیوان
read more »

دستورات نظامی روز 3090-91

22 Day 3,090, 08:27 Published in Iran Iran Battle orders Battle ordersبه نام خداوند جان و خرد......کزاین برتر اندیشه برنگذرد
خداوند نام وخداوند جای......خداوند روزی ده رهنمای
خداوند کیوا
read more »

[IR-MOD] دستورات نظامی روز 3088

15 Day 3,088, 03:55 Published in Iran Iran Battle orders Battle orders


به نام خداوند جان و خرد......کزاین برتر اندیشه برنگذرد
خداوند نام وخداوند جای......خداوند روزی ده رهنمای
خداوند کیوا
read more »

[IR-MOD]جنگ های تمرینی و دستورات نظامی روز 3086

20 Day 3,086, 23:19 Published in Iran Iran Battle orders Battle orders


به نام خداوند جان و خرد......کزاین برتر اندیشه برنگذرد
خداوند نام وخداوند جای......خداوند روزی ده رهنمای
خداوند کیوا
read more »

دستورات نظامی روز 3056 - وزارت دفاع

25 Day 3,055, 23:50 Published in Iran Iran Battle orders Battle ordersبه نام خداوند جان و خرد......کزاین برتر اندیشه برنگذرد
خداوند نام وخداوند جای......خداوند روزی ده رهنمای
خداوند کیوا
read more »