Ambient on/off

دستورات نظامی روز 2980 - وزارت دفاع

45 Day 2,980, 01:14 Published in Iran Iran Battle orders Battle orders


به نام خداوند جان و خرد......کزاین برتر اندیشه برنگذرد
خداوند نام وخداوند جای......خداوند روزی ده رهنمای
خداوند کیوان و گردن سپهر......فروزنده ماه و ناهید و مهر

[img]http://s2.[/img] … read more »

دستورات نظامی روز 2844 - وزارت دفاع

11 Day 2,844, 16:47 Published in Iran Iran Battle orders Battle orders
به نام خداوند جان و خرد......کزاین برتر اندیشه
read more »

دستورات نظامی روز 2842 - وزارت دفاع

17 Day 2,842, 03:19 Published in Iran Iran Battle orders Battle orders
به نام خداوند جان و خرد......کزاین برتر اندیشه
read more »

دستورات نظامی روز 2823 - آماده باش

31 Day 2,823, 14:25 Published in Iran Iran Battle orders Battle orders
به نام خداوند جان و خرد......کزاین برتر اندیشه
read more »

نکاتی در مورد مدیریت جنگ - وزارت دفاع

26 Day 2,817, 08:13 Published in Iran Iran Battle orders Battle orders
به نام خداوند جان و خرد......کزاین برتر اندیشه
read more »