Hintergrund an/aus

Join the new world

 

[MOFA] The End of A Great Adventure ...

Tag 1,989, 16:51 Veröffentlicht in Croatia Griechenland von Croatian Foreign Office

---(for English version scroll down)---

Pozdrav eHrvati, prijatelji, saveznici

Zbog proteklih događaja koje su potresle savez i cijeli eSvijet, hrvatska vlada se suzdržavala od jasnih deklaracija i stavova, ne želeći preduhitrno zaključivati i postavljati čvrsta stajališta i odluke. Dogovori, premišljanja i prebacivanja su se mjenjala na dnevnoj bazi,
stoga bilo kakvo preuranjeno istrčavanje bi bilo neodgovorno i stavilo eHrvatsku u nepovoljan položaj. Time je i razlog ne izlaženja MOFA novina kao službenog glasila vlade na vanjsko-političkom polju.
Ono što se već pretpostavljalo, tražilo, plašilo i nagađalo je naposlijetku i došlo. Počevši sve od Rumunjskog izlaska, stvari su bile jasne i neizbježne.
Ne pronalazak zajedničkog rješenja, vanjski pritisak i nezadovoljstvo među preostalim članicama je prelilo čašu i dovelo do zajedničke odluke da se daje na kongresima, kao odlučujućeg tjela, na odluku o gašenju saveza upotpunosti.
Odluke su diskutirane i dovedene do zaključka te je zajednički dogovoreno da će Hrvatska, Grčka i Turska stavljati na izglasavanje za izlazak zajedno.Sada već bivše države članice EDENa imaju potpunu slobodnu i volju odlučiti o svojoj sudbini na najbolji način za svoju zemlju.


eHrvatska je sve ove godine vodila politiku i stav koji je ostao i dan danas ne promjenjen, stav koji je bio prepoznatljiv brend i osobina Hrvata u svijetu. Stav u kome Hrvati ne zaboravljaju svoje prijatelje i saveznike, stav u kojem eHrvatska nikad nikoga nije i neće napustiti prva.
Temeljem takvog stava hrvatska vlada je pružila ruku prijateljstva i savezništva svim zemljama saveznicima i prijateljima, koje smatraju Hrvatsku također tako. Svi naši prijatelji koji žele ostati s nama naći će u Hrvatskoj, kao i uvijek, bezkompromisnog prijatelja i saveznika.


Jer pripadanje velikom Savezu nije uvjet za bratske odnose između dviju ili više zemalja(primjer Argentina i Colombia). Dokle su god individualne i narodne vrijednosti prenesete iz RL osobina, kao suosjećanje, vjernost, povezanost i prijateljska lojalnost, prenesene u međusobne odnose u igri, toliko će ideje temeljene na tim vrijednostima ostati između nas. I djela koje smo zajedno postigli u ime tih vrijednosti ostati će zapamćena.Nekoliko riječi za naše prijatelje:

Rumunjska

Ova igra je imala privilegiju poznavati fenomen zvan Cromania koji će se pamtiti među igračima i oni koji su prestali biti. Specifičan i vjerovatno ne ponovljiv fenomen koji je doveo definiciju "savez i prijateljstvo" na jednu veću razinu.
Hrvatska ovime zahvaljuje svojim prijateljima na lijepe i nezaboravne dane provedene pod tim idealima i vrijednostima koje smo zajedno njegovali.
Mi želimo svu sreću i zabavu u daljnoj igri s porukom da prijateljstva i poznanstva koja smo stvorili ovih godina neće tek tako nestati.
Respekt fenomenu Cromania.... po zadnji put. o7Grčka i Turska

Hvala Grčkoj i Turskoj na svoj lojalnosti koje su ponudili kao prijatelji i saveznici i koje još uvijek nude i njeguju. Vi ste uvijek imali najbolju predodžbu o najboljem pokazivanju kako "brotherhood" treba izgledati u najgorim i najtežim trenucima. Hvala Myrmindoncima i Tuljanima koji su gradili i čuvali veze i prijateljstvo između Grka i Hrvata. Također hvala svim turskim i ostalim grčkim MUovima i igračima koji su nesebično igrali i držali do ideala povezanosti i vjernosti. Zahvaljujemo svima i pružamo ruku savezništva i prijateljstva s ciljem da i dalje traje.
Hail Hellas! Hail Türkiye!BiH i Albanija

Naše prijateljstvo nikad nije dovedeno u pitanje i ostati će još dugo kroz ovu igru, hvala vam na sve nesebične geste u ime bratstva i prijateljstva koje se pokazali. Pomoć i savezništvo od hrvatskih igrača uvijek očekujte i kad je najteže 😉 Hail BiH! Hail Shqipëri !

Irska, Finska, Izrael, Ukrajina, Italija, Kina, ROC

Hvala na svom supportu i djelima koje ste pokazali prema eHrvatskoj toliki broj puta. Hrvatska vas neće ostaviti niti iznevjeriti, već vam pruža ruku prijateljstva i savezništva u želji da traje još dugo.

Također Hrvatska ne zaboravlja svoje prijatelje izvan EDENa, ponajviše Argentinu, Colombiu, cijeli bratski Asgard savez, Francusku i zemlje bivše Terra-e koji su toliko puta bili tu kad je Hrvatskoj bilo najteže. Hrvatska ne zaboravlja nikoga i nada se prijateljskim odnosima sa svojim dugogodišnjim prijateljima i saveznicima. Hvala vam svima!

Kraj jedne velike Avanture...

theme songEDEN... nekad izgovor je bio pun ponosa i moći, danas spominjan s nelagodom i slabosti.
Ali ovo malo članka neću trošiti u negativna sjećanja na tu zajednicu koja je dugo krasila ovu igru.
Radije ću se sjećati kao RL ideal suosjećanja i prijateljstva prenešen u igricu koji je bio jedinstven i koji je trajao tako dugo i stvorio toliko toga zajedno.
Počevši s toliko entuzijazma i dobrog osjećaja zajedništva,

EDEN genesis...

i stvaranja velikih zajedničkih pothvata u ime jednog moćnog drveta pod čijom sjenom smo se zajedno okupljali.

EDEN greatest hits...Stoga molim vas suzdržite se bar jednom od negativnih komentara i dajmo respect za kraj jedne velike Avanture i ljudima koji su dali svog truda za očuvanje i dugovječnost..
EDEN o7Not to be forgotten:
Romania
Sweden
Poland
Greece
Spain
Canada
USA


Hi dear eCroats, friends and allies

Because of the recent events that shaked the entire alliance and eWorld, Croatian government refrained from clear stances and attitudes, not wanting to declare conclusions in advance and post strong opinions and decisions. Arrangements, hesitation and shifting were been changing on a daily basis, therefore any premature statement or decision would have been irresponsible and would've put eCroatia at unfavorable position. This is the reason for not publishing the newspaper as a MOFA official article of the government on foreign policy field.What is already assumed, viewfinder, frightened and speculation has finally came. Starting all from the Romanian leaving, things were clear and inevitable.
Not finding a common solution, external pressure and dissatisfaction among the remaining members was the final blow and led to a joint decision that is given to Congress as a decisive body, the decision about closing the alliance completely.
Decisions were discussed and brought to a conclusion and was mutually agreed that Croatia, Greece and Turkey will put the leaving vote together. Now former EDEN countries have completely free will to decide their fates and what's the best way for their country.

eCroatia all these years had a same policy and attitude that has remained till this day and it'll never change. That attitude has been recognized as brand and main trait of the Croats in the eWorld. The attitude in which the Croats do not forget their friends and allies..The attitude in which eCroatia never leaves anybody behind.
Based on this attitude Croatian government is offering a hand of friendship and alliance to every country which considers eCroatia a friend an ally.
All of our friends who wish to stay with us will find in Croatia, as always, uncompromising friendship and loyalty.


Because belonging to a large alliance is not a requirement for having brotherly relations and
between two or more countries (eg friendship with Argentina and Colombia).
As long as were individual and national values of RL characteristics and trails,such as compassion, loyalty and friendship loyalty, are transfered to relationships in the game, so the idea based on that values will remain between us. And the work that we have achieved together in the name of these values will be remembered.A few words for our friends:

Romania

This game had the privilege of knowing a phenomenon called Cromania that will be remembered among the players and those who have ceased to be. Specific and probably not repeatable phenomenon that has brought the definition of "alliance and friendship" to a higher level. Croatia hereby thank our friends at the beautiful and memorable days spent under those ideals and values that we have cultivated together.
We wish all the luck and fun in further game with the message that friendships and relationships that we have created in these years will not just disappear. Respect to Cromania...for the last time. o7
Greece and Turkey

Thanks for Greece and Turkey on their loyalty they offered as friends and allies, and that is still offered and cherished. You've always had the best idea and demonstration of how "brotherhood" should look like at the worst and most difficult moments. A great thank to Myrmindons and Tuljani on are building and keeping ties and friendship between Greeks and Croats for so long time. Also thanks to all Turkish and Greek MUs and other players who unselfishly sacrificed and keep the ideals of cohesion and loyalty between our countries.
We thank you all and offering our hand of friendship and alliance with the aim to continue to progress in the future.
Hail Hellas! Hail Türkiye!
BiH and Albania

Our friendship has never been called into question and will remain for a long time in this game, thank you for all the selfless gestures you've shown in the name of brotherhood and friendship. Always expect help and friendship from croatian plyers when is the hardest time.
Hail BiH! Hail Shqipëri !

Ireland, Finland, Israel, Ukraine, Italy, China, ROC

Thanks for your support and actions you have shown toward eCroatia so many times. Croatia will not leave you or let you down, but gives you the hand of friendship and alliances in order to last a long time. Hail friendship, hail brotherhood!

Croatia also has not forgotten his friends outside of Eden, particularly Argentina, Colombia, the entire fraternal Asgard alliance, France and the countries of the former Terra who have been there for so many times when Croatia had the toughest moments. Croatia does not forget anyone and hopes that friendly relations and alliance with all of you will last long. Thank you all!

The end of a great Adventure ...

theme songEDEN ... sometimes pretext was full of pride and power, today mentioned uncomfortably and with weaknesses.
But I'll not spent this article on negative memories of that alliance which graced the game for such a long time.
I'd rather remember as RL ideal of compassion and friendship transmitted in a game that was unique and that it lasted for so long and made so much together.

EDEN genesis...

Starting with so much enthusiasm and a warm sense of communion.
And the creation of large-scale joint ventures in the name of a mighty tree under whose shadow we gather together.

EDEN greatest hits...Therefore, please refrain at least onece of the negative comments, and let's give a respect to the end of a great adventure and the people who gave their effort to preserve it's longevity..
EDEN o7Not to be forgotten:
Romania
Sweden
Poland
Greece
Spain
Canada
USA
I never thought that I'll be the one who'll write about it's end, but well..every story has it's end..as croatian MOFA I had so much to say, but so few words to describe..

EDEN was an ideal, a friendship..an adventure.
"Our allies sent their armies to help us, Croatia sent their whole nation!"
-US president , summer 2009


"Anyone can go or come, but Croats never leave anyone»." - old swedish tank

Croatian MOFA


 

Kommentare

DzeGuevara
DzeGuevara Tag 1,989, 16:58

nisam procitao, jer vidim da nije jos niko komentirao !
Dakle, prvi !!

DzeGuevara
DzeGuevara Tag 1,989, 17:06

e sad sam procitao, thank you i vama od jednog obicnog Bosanca preko ovog clanka: http://www.erepublik.com/en/article/it-must-have-been-love-but-it-acute-s-over-now-hrvatska-napusta-eden--2253873/1/20

GhostStrayDog Tag 1,990, 08:56

Kommentar gelöscht

RomyGr
RomyGr Tag 1,989, 17:14

cCc iNCi cCc
Best mu i have ever seen

wpflare
wpflare Tag 1,990, 11:34

Cromania is FOREVER! 07

DzeGuevara Tag 1,990, 11:38

Kommentar gelöscht

DzeGuevara
DzeGuevara Tag 1,990, 11:38

sta vi meni svi ovde na africki pricate ? ja samo Bosnu spominjem xd

wandrip
wandrip Tag 1,991, 04:32

vote...

thx EDEN for everything

Dr_Revenue
Dr_Revenue Tag 1,989, 16:58

Ako vec pises na engleskom, onda je;

'The End of A Great Adventure'

Ovo je sramota; "The end of a great Adventure ..."

Croatian Foreign Office
Croatian Foreign Office Tag 1,989, 16:59

popravljeno da samo tebi se udovolji..grammar nazi XD

Dr_Revenue
Dr_Revenue Tag 1,989, 17:01

Ma daj se uozbilji, nemam ja toliko vremena. xD

walikotakendariJr
walikotakendariJr Tag 1,991, 01:51

o7 Respect

Lord Marlock
Lord Marlock Tag 1,989, 21:48

po kojoj logici predlažeš "of" malim, a "A" velikim? xD

Dr_Revenue Tag 1,989, 21:53

Kommentar gelöscht

Lord Marlock
Lord Marlock Tag 1,989, 21:56

hvala revenue što si me sa izlaskom sunca počastio još jednim biserom iz tvoje glavice

Dr_Revenue
Dr_Revenue Tag 1,989, 21:59

Evo tebi jedna, nije engleski za tebe..... http://www.youtube.com/watch?v=yjrQPdk5u20

Bolid-srbenda
Bolid-srbenda Tag 1,989, 23:27

gori ste od srba ...

prvizdrug
prvizdrug Tag 1,990, 01:59

jesi brate naporan i gotovo!
usput to šta su u crtiću (Goemon's) stavili veliko A neznači da je to točno!
Ali sad bar znamo koliko godina imaš
XD

Leochao
Leochao Tag 1,989, 16:59

votado!! rezpeckt

setermino
setermino Tag 1,989, 17:00

el de arriba se la comeee

myrmid0nas
myrmid0nas Tag 1,989, 16:59

"EDEN was an ideal, a friendship..an adventure."
ο7

Ukrainian Dream
Ukrainian Dream Tag 1,989, 17:00

o7

Bad BIue Boys
Bad BIue Boys Tag 1,989, 17:02

Vote

Pokazali smo da smo kapetan broda. Svaka čast. A sada je vrijeme za nove izazove i za nove saveze, ako ponovo uspijemo napraviti nesto, makar slicno onomu sto je EDEN nekada bio ja cu biti pre zadovoljan.

Hrvatska
BiH
Irska
Grčka
Albanija
Argentina
Turska

Tim redoslijedom gradit novi savez!

DzeGuevara
DzeGuevara Tag 1,989, 17:08

Irce staviti na prvo mjesto, njabovi su zakon ! xd

tehnicar91
tehnicar91 Tag 1,989, 18:46

bogami s tim se slazem,sjecam se kad je 90% iraca tuklo u nasim bitkama,dok je vecina nas ganjala bh u njihovim bitkama(koje su gubili),i nisu to nikad nabili na nos

Thesmos
Thesmos Tag 1,990, 04:09

I u cemu bi se onda taj novi savez razlikovao od EDENA? Zasto bi taj novi savez bio bolji, ako su u njemu iste drzave, koje su i do sad bile u EDENU samo sto su neki od nabrojanih, vec prije napustili brod?
Ne kazem, nabrojane drzave jesu pocetak, osnova, al treba je vratiti Brazil, USA, Ruse, Kinesku....

nexus2012
nexus2012 Tag 1,990, 04:18

Kao sto i Thesmos veli... Upravo smo izasli iz saveza sa tim istim drzavama. Sta sad hocete? xD

Bad BIue Boys
Bad BIue Boys Tag 1,990, 04:21

re-branding cini cuda :😁

nexus2012
nexus2012 Tag 1,990, 04:43

samo se vi rebrandajte, THREE mislim da je trenutno dostupan naziv, samo pozurite dok se TWO opet ne raspadne pa "re-branda"

ZeRo_CooL
ZeRo_CooL Tag 1,989, 17:02

o7

Léon Reno
Léon Reno Tag 1,989, 17:03

"EDEN was an ideal, a friendship..an adventure."
ο7

MUFC992
MUFC992 Tag 1,989, 17:04

EDEN was ideal alliance...

o7

Whisky Warrior
Whisky Warrior Tag 1,989, 17:05

So long, EDEN...

o7

Fleija
Fleija Tag 1,989, 17:06

Thank you eCroatia o7

mr47pamak
mr47pamak Tag 1,989, 17:06

Hail EDEN!
o7

CRIS 99
CRIS 99 Tag 1,989, 17:07

ο7
Respect

Albus
Albus Tag 1,989, 17:08

we never been in EDEN but sometimes we give all for EDEN and we dont regret for that
maybe adventure finished but adventurers are still alive

PsYh0tIC
PsYh0tIC Tag 1,989, 17:10

So long, EDEN...

o7

Beaverss Tribute to Raskol
Beaverss Tribute to Raskol Tag 1,989, 17:11

v33

Vaggelisker
Vaggelisker Tag 1,989, 17:12

Hail EDEN!
o7

RomyGr
RomyGr Tag 1,989, 17:13

SPECIAL THANKS TO iNCi

inci was important moments of EDENs winning power

cCc inci cCc

AntrikosA
AntrikosA Tag 1,989, 17:14

HAIL EDEN

o7

aJIkoXoJIuKa
aJIkoXoJIuKa Tag 1,989, 17:14

Yeah CroMania and BulGreece ....... this was the REAL EDEN ..... yeah but every beginning has an END ........... it was honor for me back that time o/

demetrios 3os
demetrios 3os Tag 1,989, 17:14

"EDEN was an ideal, a friendship..an adventure."
o7

kushtrimzz
kushtrimzz Tag 1,989, 17:14

Respect Croatia

o7

kushtrimzz
kushtrimzz Tag 1,989, 17:19

We will always remains bros in arm,whatever happens
Albania

Julio Cavs
Julio Cavs Tag 1,989, 17:18

o7

E Z E 1 3 1 1
E Z E 1 3 1 1 Tag 1,989, 17:20

Hail Croatia

cCc World is Chotos cCc

Z N Gorki
Z N Gorki Tag 1,989, 17:20

o7

 
Deinen Kommentar veröffentlichen.

Was ist das?

Dieser Artikel wurde von einem Bürger von eRepublik, einem interaktiven Mehrspieler-Strategiespiel auf Basis real existierender Länder, geschrieben. Erstelle einen eigenen Charakter und verhilf deinem Land als Kriegsheld, anerkannter Zeitungsherausgeber oder einflussreicher Finanzmann zu Glanz und Gloria.