محیط روشن/خاموش

درباره روزنامه من

بازکردن صفحه ویکی

The official newspaper of the UK MoD.

Daily orders are posted here - check back regularly!

[MoD] Christmas Air Programme - Weeks: 159-162

63 5,955, 11:28 روز منتشر شده در United Kingdom United Kingdom تجزیه و تحلیل نظامی تجزیه و تحلیل نظامیChristmas Air Programme Rewards - Weeks: 159-162

Air Reward Programmes

The Christmas Air Programme Rewards are 6cc per air kill. The cap is 2,500 kills per week for … بیشتر »

[MoD] EPIC battle in the East of England

3 5,933, 23:59 روز منتشر شده در United Kingdom United Kingdom تجزیه و تحلیل نظامی تجزیه و تحلیل نظامی


*** The latest epic for the UK took place in the fields of the East of England ***

ROUND 4 - Division IV
https://www.erepublik.com/en/military/battlefield/631219/0/
بیشتر »

[MoD] Christmas Air Programme - Weeks: 155-158

73 5,925, 10:33 روز منتشر شده در United Kingdom United Kingdom تجزیه و تحلیل نظامی تجزیه و تحلیل نظامیChristmas Air Programme Rewards - Weeks: 155-158

Air Reward Programmes

The Christmas Air Programme Rewards are 6cc per air kill. The cap is 2,500 kills per week for … بیشتر »

[MoD] Christmas Air Programme - Weeks: 151-154

73 5,898, 02:26 روز منتشر شده در United Kingdom United Kingdom تجزیه و تحلیل نظامی تجزیه و تحلیل نظامیChristmas Air Programme Rewards - Weeks: 151-154

Air Reward Programmes

The Christmas Air Programme Rewards are 6cc per air kill. The cap is 2,500 kills per week for … بیشتر »

[MoD] - Air EPIC battles in the skies above snowy Oxford

6 5,888, 09:46 روز منتشر شده در United Kingdom United Kingdom تجزیه و تحلیل نظامی تجزیه و تحلیل نظامی*** Festive Period Air Epics ***

ROUND 10 - South East of England - Day 5,881
https://www.erepublik.com/en/military/battlefield/615863/0/fighterStatistics
ROUND 8
بیشتر »