Wywiad z Prezydentem eNiemiec | Interview with President of eGermany

Day 780, 16:09 Published in Poland Poland by WielkiSzu

Wywiad z prezydentem eNiemiec. Naprawdę warty przeczytania. Przygodnik Polski nabiera tempa.
Warto, żeby zobaczyło go jak najwięcej osób i zrozumiało na czym polega gra, a na czym prawdziwe życie! Pamiętajcie->Vote!


Witam, czy mógłbyś przedstawić się naszemu społeczeństwu? Ile masz lat, jak się nazywasz, jakie masz hobby?
Cześć, mój nick:Konrad Neumann,urodziłem się dnia 149. Jestem prezydentem eNiemiec, moimi hobby są erep, polityka, Top Gear oraz Star Trek.
<strong>
Ile czasu poświęcasz na eRepublik w ciągu dnia?</strong>
To trudne pytanie, naprawdę zależy od dnia, czasami wymagane jest więcej pracy, czasami mniej.

Zabierzmy się za stronę polityczną, Twój kraj przegrywa w starciu z ePolskim baby boomem, macie w zanadrzu jakąś kontrę? Jak np. pozyskanie nowych obywateli? Jak się ma baby boom w Niemczech?
Ciężko pracujemy by wypromować grę w niemieckich mediach i wierzymy, że niedługo będziemy posiadać więcej obywateli niż obecnie. Wielu eNiemców robi co moze w tej sprawie i zobaczymy jak im się to będzie udawać w miarę upływu czasu.

Jak oceniłbyś pomoc uzyskaną od Phoenix? Wszyscy widzieliśmy ich walkę w tej wojnie, jaka jest twoja opinia?
Phoenix jest dla nas wspaniałym przyjacielem i doceniamy ich pomoc i przyjaźń którą nam okazali. Dobrze się spisali i jestem szczęśliwy w związku ze wsparciem jakiego nam udzielili. Bez nich nie prosiłbyś mnie o wywiad, a ja pozostałbym z dala od nagłówków, jako że eNiemcy upadłyby wcześniej.

Padło wiele oskarżeń dotyczących brania tej gry zbyt serio przez obie strony, wypowiedziano wiele złych słów z ust niedorosłych ludzi, jaka jest Twoja opinia wobec tej sytuacji?
To jest gra i rozumiem, że przywołuje silną pasję i emocje. Wielu Polaków chce rewanżu w związku z historią, podczas gdy wielu eNiemców jest złych wobec PTO, ciągłej inwazji jak i ostatniego rasowego tonu. Moja opinia jest taka, że są pewne limity, gdy cała sprawa nie staje się obraźliwa. Gramy w tę grę dla zabawy. Nie ma tu miejsca na tak wrogi ton wzajemnych stosunków, ponieważ nie oferuje on niczego poza gniewem i resentymentami, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty pogląd na prawdziwą Polskę bądź Niemcy.

Jak długo według Ciebie ePolska utrzyma uderzenie (na Niemcy)?
Nie jestem pewien, czy rozumiem twoje pytanie ale odpowiem jak długo ePolska może utrzymać wojnę na wielu frontach. Wiec, tak naprawdę nie moge na to odpowiedzieć, ponieważ wymaga to informacji których według mnie wasz rząd nie ma zamiaru ujawniać. Mimo to mogę powiedzieć, że większy nie znaczy lepszy. Gra sprawia, że stałe utrzymanie zagranicznych ziem jest trudne. Widzieliśmy wiele wspaniałych imperiów, wznoszących się i upadających, ponieważ stały się zbyt duże i powolne. Myślę więc, że będziemu musieli poczekać i zobaczyć co z tego wyjdzie.

Jaka była Twoja reakcja na karygodny ruch naszego ePrezydenta z &quot;14.88&quot;?

(Cyfry te są ściśle związane z ideami nazistowskimi, a taką propozycję zapłaty za pokój wysunęliśmy do eNiemców)

To jest gra i nie ma tu miejsca na rasizm i nienawiść. Naprawdę nie rozumiem dlaczego Cerber wykonał taki pozbawiony smaku czyn. Numer &quot;14.88&quot; ma powiązania z Nazizmem i Neo-Nazizmem. Byłem zszokowany tym czynem, ponieważ uważam, że nie było takiej potrzeby. Jeżeli celem jest &quot;ukarać&quot; bądź &quot;zrewanżować się&quot; za historię w eRep, są na to inne metody, bez potrzeby odwoływania się do tak odrażających środków. Nie znam waszego prezydenta osobiście oraz nigdy go nie spotkałem online, więc nie mogę oceniać go jako osoby, nie mam nawet takiego zamiaru. Szczerze więrzę, że było to Freudowskie przejęzyczenie i to jednorazowe. Znam rzeczywistość i ePolska jest o wiele lepsza niż mógłby ukazać ten czyn.

Co myślisz o ePolakach? Spotkałeś jakiegoś w swoim życiu?
Poza internetem nie spotkałem żadnego ePolaka. Mówiąc szczerze, nie zwracam uwagi jakiej narodowości, bądź eNarodowości ktoś jest. W całej społeczności są dobrzy i źli ludzie, dlatego nie mogę powiedzieć, że wszyscy ePolacy są dobrzy bądź źli. Uważam, ze język którego używa ludzkość stwarza problemy. &quot;Musimy walczyć z eNiemcami&quot; bądź &quot;musimy zakończyć tyranię ePolaków&quot; generalizuje grupy ludzi, sprawiając, że oceniamy całą grupę jako wrogą, zamiast rozpatrywać to w kwestii każdego pojedyńczego człowieka. Mogę przyznać, że wpadłem w pułapkę używania takiego tonu w moich artykułach, bądź rozmowach z ludźmi. Podczas gdy ciężko jest zmienić język którym się posługujemy (w sensie zachowania), powinniśmy dołożyć wszelkich starań by uleczyć formę w jakiej się wyrażamy.
Osobiście nie mam problemów z ePolakami i rzeczywistymi Polakami (jako narodu) oraz mam wielu polskich przyjaciół. Lubię polską kulturę i polskie jedzenie, więc naprawdę nie mam problemów z Polską ogólnie. Podziwiam &quot;Solidarność&quot; w histori waszego kraju. Życie jest zbyt krótkie by było nadmiernie zapatrzone i skupione na gniewie w FIKCYJNYM świecie.

Chciałbyś coś powiedzieć polskiemu społeczeństwu?
Chcę po prostu wyjaśnić, że my eNiemcy nie nienawidzimy Polaków ani w rzeczywistości, ani w eRep. Możemy kwestionować pewne ruchy, bądź pewnych przywódców, lecz nie całą społeczność ePolski. Traktujemy to jako towarzyską grę, jak również grę w szachy. Nie jesteśmy tutaj by porównywać ktory naród jest lepszy w rzeczywistości albo eRepublik. Osobiście wierzę, że możemy odłożyć na bok te sprzeczki i mieć trochę zabawy.
ENGLISH VERSIONHello, could you introduce yourself to our society? How old are you and what is your name, hobby?
Hi my nick Konrad Neumann and I was born on day 149. I am the president of eGermany and my hobbies are erep, politics, Top Gear, and Star Trek.

How much time do you spend for eRepublic per day?
This is a hard question, it really depends on the day, some days require more work while others less.

Let us take it to the political side, your country loses against ePolish baby boom, do you have any counter moves, like getting more citizens? How is the BB going in Germany?
We are working hard to promote the game in German media and we hope to gain more citizens soon. Many eGermans are doing their best on this task and we will see how successful as time goes on.

How would you rate the help you have gotten from Phoenix? We all saw their fight in this war, what is your opinion?
Phoenix is a great friend to us and we value their aid and friendship they rendered to us. They did well and I am happy with the their assistance. Without them you would not ask to interview me and I would continue to be away from the headlines as eGermany would of fallen sooner.

There were many accusations about taking this game too seriously by both sides, there were many bad words spoken by immature people, what is your opinion about this whole situation?
This is a game and I understand it invoke strong passion and emotion. Many Poles want revenge due to old history while many eGermans are angry with the PTO, constant invasion as well as the recent racialized tone. My opinion is that that there are limits so that it does not become insults. We play this game to have fun. There are no room for such hostile tone for it serves nothing but cause only anger and resentment which might affect people's outlook on the real Poland or Germany.

How long do you think ePoland will keep the impact?
I am not sure that I understand your question but I take it that you are asking about how long can Poland wage war on multiple fronts. Well I really cannot answer that as that requires information which I do not think your government is willing to share. However, I can say that bigger does not mean better. The game really makes it hard for super powers to hold on to foreign soil indefinitely. We saw many great empire rise and fall because they got too big and sluggish. So I guess we will have to wait and find out.

What was your reaction over our shameful move of the president with the &quot;14.88&quot;?
This is a game and there is no room for racism or hatred. I really do not understand why Cerber would do such a tasteless deed. The number &quot;14.88&quot; have connotation to Nazism and Neo-Nazism. I was really shock by this deed since I really see that there is no need for it. If the goal is to &quot;punish&quot; or get &quot;revenge&quot; for historical reason in erep, there are other methods to do so and not resort to such disgusting method to do so. I do not know your president personally or ever met him online so I cannot judge the person nor I want to but I honestly hope this was a Freudian- slip and that this is one time slip. I know real and ePoland is much better than this.

What do you think about ePoles? Have you met any in real?
Besides online I really have not met ePole in person. To tell the truth, I really do not care what nationality or eNationality that one belongs too. In all community there are good and bad people; therefore, I cannot say that all ePoles are good or bad or anything for that matters. I think the language we (mankind) uses is problematic. &quot;We must fight the eGermans&quot; or&quot; we must stop the tyranny or the ePoles&quot; generalizes the group of people, making the group as hostile instead of the certain people which one disagrees with. I can admit that I fell into the trap of using this tone in my articles or dialogue with people. While it is hard to change the language that we use, we should strive to remedy the way we express ourselves.
I personally have no problem with the ePoles and Real Poles (as a group) and I have many real life Polish friends. I enjoy Polish culture and Polish food so I really have no problem with Poland in general. In fact I really admire the Solidarity Movement in your nations history. Life is too short to be overly passionate and focus on anger in a FICTIONAL world.

Would you like to say something to polish society?
I just want to make it clear that we eGermans do not hate your people real and in eRep. We might question some policies or some leaders but not at the ePolish community in general. We treat this as a social networking game as well as a game of chess. We are not here to compare which nation is better real or in eRepublik. I personally hope that we can put aside the stupid bickering and have some fun.


This was an great interview, with a person who dared to answer questions fully to some minor person in eWorld. Sometimes we all shoud look on what we are doing, because we might not realise that we can hurt.