Ambient on/off

Join the new world

 

The Captain's course prolongued

Day 1,809, 14:01 Published in Netherlands Norway by M. de Ruyter

[ENGLISH BELOW]Beste burgers der eNederlanden,

Na 4 maanden onder mijn regering, zijn er kritische vragen wat we nu helemaal hebben bereikt. Terecht, niet omdat we niet veel hebben bereikt, maar omdat we daar te weinig over hebben gepubliceerd. Voordat ik mijn aandachtspunten voor de komende termijn zal presenteren, wil ik dan ook het accent leggen op de achtergronden van de koers die we nu varen. Ik schrijf dit stuk daarbij uit naam van het team dat op de achtergrond (en vaak onzichtbaar) zo hard werkt voor ons land.
Waarom vechten we niet voor onze bevrijding?
Als de regering RW’s start tegen Polen, breken we het NAP (non agression pact) dat we in afstemming met congres hebben gesloten. Het heeft pas zin dat te doen als we ook blijvend vrij kunnen zijn en daarvoor hebben we gewoon de middelen niet. Dit betekent niet dat we niet toewerken naar onze bevrijding. Dat doen we op meerdere manieren, maar daarvoor moeten we eerst werken aan onze financiële situatie en aan verdere bewustwording binnen EDEN waar de focus nog steeds vooral op de Balkan ligt. Daarnaast werken we aan onze banden met niet EDEN landen om ook daar steun van te krijgen zodra de tijd daar is.

Waarom hebben we het NAP eigenlijk afgesloten?
Het NAP houdt in dat Polen twee regio’s bezet, de andere twee houden wij. Hierdoor hebben we 40% bonus op voedselproductie en 20 congreszetels, waardoor we ook als staat elke maand inkomsten hebben door de congrestax (50% van 100 goud). Zonder NAP worden we zeker gewiped, of moeten we al onze voorraden verbruiken om af en toe een regio tijdelijk terug te winnen. Helaas is dat de situatie al sinds mijn aantreden.

Waarom hebben we financieel zo weinig reserves?
In de periode voor mijn aantreden als CP, stortten de markten in. Daar is toen niet of nauwelijks op geanticipeerd. Er waren (en zijn) nauwelijks inkomsten uit belastingen en daarmee ook nauwelijks regeringsbudget. Daarbij was er een miljoenengat geslagen in onze reserves door goudaankopen terwijl de goudwaarde met 80% daalde. Bovendien was een supplysysteem voor de nationale MU’s opgestart wat veel meer kostte dan we ooit konden betalen. In het kort de situatie waarmee wij startten.Staan we er nu dan beter voor?
Ja. Onze Minister van Financien heeft grondig de mogelijkheden onderzocht om geld te verdienen en is voorzichtig gestart met een geld-generatie programma op de monetaire markt. Toen dit succesvol bleek is dit groter in gang gezet en we verdienen er nu al veel meer mee dan via belastingen. We zijn er echter nog lang niet en als we nu de winst omzetten om onszelf even te bevrijden, vergooien we onze kansen op een echte bevrijding.

Waar hebben we al dat geld voor nodig?
Zelf zijn we als land te klein om onszelf te kunnen bevrijden van de Polen. We zullen daarvoor onze eigen mensen moeten bevoorraden, maar ook buitenlandse strijders. We zullen dan veel wapens en veel mpp’s moeten hebben, zodat buitenlandse MU’s hun Daily Order op onze battles kunnen zetten en hun CP’s de CotD. En met één gewonnen campaign zijn we er niet, we moeten miljoenen hebben om ook de volgende campaign te winnen. En de volgende. Besef ook dat Polen, na verlies van een regio vol in zal zetten om deze terug te pakken omdat wij het zeldzame olie als grondstof hebben. Het wordt dus een langdurig gevecht.

Waarom is de regering tegen een Liberation Fund?
We zijn alleen tegen een liberation fund dat geld vastzet uit ons al heel lage budget. Besef dat we goud/NLG nodig hebben om er meer van te maken. Met een geslaagde goudtransactie kunnen we tot 35% winst maken. Elke 10.000 NLG die wordt weggezet, had dus ook 13.500 NLG kunnen zijn. Feitelijk is ons hele budget gericht op onze bevrijding. Overigens ligt al in onze wet vast dat een deel van de Staatskas op een bepaald niveau moet blijven (ons Emergency Fund). Daar voldoen we aan, maar dat is veel te weinig voor de bevrijding.Waar geven we op dit moment wel geld aan uit?
We zijn in al onze uitgaven scherp op wat het oplevert. We hebben vrijstelling onderhandeld van het EDEN fee. We sluiten een paar mpp’s af met landen die ons zo veel mogelijk battles kunnen bieden (voor DO’s) en daarbuiten alleen met landen die voor ons betalen. Subsidies zijn nauwelijks van invloed. De enige grotere kostenpost is de Q7 staatscommune. Daar ligt nu de focus op, om die o.a. via rawpartners minimaal kosten neutraal te krijgen.

Waarom stelt de regering de staatscommune en dus supplies open voor alle spelers?
De staats-MU’s zijn belangrijk, maar alle Nederlandse soldaten vechten voor ons land. Door iedereen te helpen zo vaak mogelijk hun DO te halen, helpen we individuele spelers sterk te worden en een zo groot mogelijke voorraad bazooka’s en energy bars op te bouwen voor onze bevrijding. Bovendien levert iedereen door te werken in de commune ook een bijdrage aan ons land. Minder communeplaatsen leveren overigens geen winst op.

Hoe wil de regering individuele spelers helpen?
Er zijn verschillende forumsubsidies voor spelers die nog geen jaar meespelen. We hebben net een nieuw voorstel gelanceerd waarin spelers de kans krijgen mee te delen in de winsten van de regering op de monetaire markt. Als speler ben je beperkt in de offers die je kunt plaatsen, maar onze regering kan met grotere bedragen werken. Er is overigens een speciaal plan voor nieuwe spelers die nog geen eigen geld kunnen inleggen. Dit voorstel ligt op dit moment bij het congres ter bespreking.Wat voor actie kunnen we de komende maand verwachten op militair gebied?
We zullen ons richten op de missies in het spel en Training Wars met onze bondgenoot Noorwegen. Iedereen moet zijn missies en beloningen halen, en zo veel mogelijk goud door (TP) medailles. Overigens willen we benadrukken dat het halen van Battle Hero medals niet per se slechter is dan bazooka’s sparen. We hebben ook sterke spelers nodig als we voor onze bevrijding vechten, en bazooka’s leveren je nu veel rankpoints op.

Wat vindt de regering van nieuwe ideeën die zijn geopperd door de oppositie?
We zijn heel blij met het initiatief van gewone spelers om zelf geld bij te dragen voor meer mpp’s. De manier waarop Notie112 en Xyrrath het stuk Recruitment nu al oppakken juichen we toe. Maar belangrijker dan nu voor de verkiezingen te strijden om de macht door te roepen dat het allemaal anders moet, is inhoudelijk de beste ideeën eruit te pikken en in te zetten voor ons land. Als ik word herkozen, nodig ik missingno ook van harte uit.

Waarom komt de regering zelf niet met nieuwe plannen om herkozen te worden?
Heel simpel. Als we dachten dat het beter kon, hadden we er niet mee gewacht tot verkiezingstijd. Het team dat nu in de regering zit, heeft zijn handen vol aan het continu bijschaven van de plannen die in gang zijn gezet. Ook op diplomatiek gebied werken we eraan onze positie onder de aandacht van EDEN en bondgenoten te houden, en te benadrukken dat onze bezette olie-regio een cruciale rol speelt in de bonussen van Polen en zijn bondgenoten.

Ik hoop dat we hiermee de belangrijkste vragen hebben beantwoord. Deze regering is bezig eNederland weer in een positief spoor te brengen en onze reserves op te bouwen. Dat kost veel tijd van een kleine groep mensen, die zich hier elke dag mee bezig houden. Dat is niet altijd zichtbaar, sterker: we kunnen er niet mee naar buiten treden. We zouden meer willen organiseren, maar daarvoor hebben we de steun en inzet nodig van meer spelers die actief willen bijdragen.

Wil je meer actie in het spel? Kom bij deze regering en draag zelf bij met constructieve, verrassende ideeën!

Ik wens mijn tegenkandidaat missingno alle succes toe in de verkiezingen. Ik hoop dat ook hij het belang ziet van het werk dat we nu doen, mocht hij verkozen worden. Mocht U mij herkiezen, dan kunt U erop rekenen dat ik mij ook de volgende termijn volledig zal inzetten voor de belangen van ons mooie eNederland.

o7
Van Spijck[ENGLISH VERSION]

Dear Citizens of the eNetherlands,

After 4 months under my reign, critical questions are being asked about what we have actually achieved so far. Validly, not because we haven’t achieved a lot, but because we haven’t published enough about it. That’s why I, before presenting my focal points for the upcoming term, want to lay the accent on the backgrounds of the course we have taken. I am therefore writing this piece on behalf of the team that is working so hard in the background (and mostly invisible) for our country.
Why are we not fighting for our liberation?
If the government would start RW’s against Poland, we would break the NAP (non aggression pact) we have signed in accordance with Congress. This would be pointless unless we would be able to free us for a long time and we just don’t have the resources. It does of course not mean we are not working towards our liberation. We are in fact, in multiple ways, but we must first of all work on improving our financial situation and more awareness within EDEN where the focus is still very much on the Balkan. Furthermore, we are working on better ties with non EDEN countries to also get their support when our time comes.

Why did we sign the NAP to begin with?
The NAP is an agreement that Poland holds two of our regions,we keep the other two. This gives us 40% bonus on food production and 20 Congress seats, which provides the State with extra income through Congress tax (50% of 100 gold). Without NAP we would surely be wiped, or we should have to spend all of our resources to regain a region only temporarily. Unfortunately, this has been the situation ever since I took office.

Why do we have so little financial reserves?
In the period before I took office, the markets collapsed. That was not or hardy anticipated on. We had (and have) hardly any income from taxes and therefore also hardly any government budget. Besides that, a hole (of millions) was punched in our reserves through gold purchases when the gold prize went down with 80%. On top of that a supply system had been started up for the national MU’s that cost us far more than we could ever afford. Briefly the situation we started out with.Has our situation improved any since then?
Yes. Our Minister of Finances did thorough research on ways to make money and made a cautious start with a money generation program on the monetary market. When this proved successful it was introduced on a larger scale and by now we are already making more profit than our tax income. But we are not there yet and if we would use our profits now to liberate ourselves short term, we will throw away our chances of a real liberation.

What do we need all that money for?
Being the small country we are, we are not able to free ourselves from Poland. We will need to supply our own people, but also foreign fighters that come to our aid. By then we will need lots of weapons and many mpp’s, in order for foreign MU’s to be able to put their Daily Order on our battles and their CPs the CotD. And with one campaign won, we are not there yet. We will need millions to also win the next campaign. And the next one. Keep in mind that Poland, after losing a region, will fight hard to win it back, because we have the rare oil for a resource. It will be a battle at great length.

Why is the government against a Liberation Fund?
We are only against a liberation fund that puts money aside from our already very low budget. You should realize we need gold/NLG to make more if it. With every successful gold transaction we can make a profit of up to 35%. Every 10.000 NLG that is put aside, could also have been 13.500 NLG. In fact our whole budget is focused on our liberation. Besides the fact that our Law already states that a part of the Treasury must always be set on a certain level (our Emergency Fund). This is the case, but by far not enough for our liberation.What are we spending money on now?
In all of our expenses we are sharp on the return. We negotiated an exemption for the EDEN fee. We sign a minimum of mpp’s with countries that can provide us with as many battles as possible (for our DO’s) and furthermore only with countries that pay for us. Subsidies are hardly of influence. The only other larger cost center is our Q7 state commune. We have full focus on this now, to make it at least cost neutral through a.o. raw partners.

Why does the government want the State commune and thus supplies to be open to all players?
The State MU’s are important, but all Dutch soldiers fight for our country. Through helping everyone to do their DO as often as possible, we help individual players become strong and build up an as large as possible stock of bazooka’s and energy bars for our liberation. Besides, everyone working in the commune, contributes to our country. Less commune places will by the way not lead to any cost reduction.

How will the government support individual players?
There are several forum subsidies for players under a year old. We have launched a new proposal in which players are given the chance to share in the profits of the government on the monetary market. Using the fact that a normal player is limited in the offers he can put on the market, while our government can work with far larger amounts. This includes by the way a special plan too for new players who can not bring in money yet. This proposal is put up for debate in Congress as we speak.What military action can we expect in the upcoming month?
We will focus on ingame missions and Training Wars with our ally Norway. Everyone should do their missions and get the rewards, and also as much gold as possible through (TP) medals. We want to emphasize by the way that getting Battle Hero medals is not per se worse than saving up bazooka’s. We need strong players too when we can fight for our liberation, and bazooka’s help you gain a lot of important rank points now.

What does the government think of new ideas coming from the opposition?
We are really pleased with the initiative by common players to contribute their own money for more mpp’s. We applaud the way in which Notie112 and Xyrrath have picked up Recruitment. But more important than fight over power in these elections by shouting everything should change, we need to focus on content. Pick out the best ideas and put them to use for our country. If I am re-elected, missingno in invited by heart to join us.

Why doesn’t the government itself come up with new ideas for these elections?
Quite simple. If we felt we could do better, we wouldn’t have waited for election time to do so. The current team in this administration, is really busy on continuously finetuning the plans in place. Also in the diplomatic area we are continuously working on keeping our position under the attention of EDEN and allies, while emphasizing our occupied oil region plays a crucial part in the bonuses of Poland and its allies.

I hope to have answered most urgent questions. This government is focused on bringing the eNetherlands back on a positive track and rebuild our reserves. This takes a lot of time from a small group of people, working hard on this every day. This may not always be visible, moreover: we cannot go public with it. We would love to organize more, but for that we would need the support and commitment of more players willing to contribute actively.

Do You want more action in the game? Join this government and contribute yourself with constructive, new ideas!

I wish my competitor missingno the best of luck in the elections. I hope he can truly value the work we have been doing so far, might he get elected. If You are to re-elect me, You can count on my full commitment to serving the interests of our beautiful eNetherlands.

o7
Van Spijck

 

Comments

dimzaaa
dimzaaa Day 1,809, 14:04

Hugo Chavez from eNL
o/

Zeeuwsmeisje
Zeeuwsmeisje Day 1,809, 14:05

o7

Shibitah
Shibitah Day 1,809, 14:10

o7

Kimberly McCullouch
Kimberly McCullouch Day 1,809, 14:10

o7

Shtula
Shtula Day 1,809, 14:26

Goodluck mate o7

Yfke van de Zand
Yfke van de Zand Day 1,809, 14:32

Nice article. It explains how things are the way they are, and shows why it is insane to go against ePoland for the lulz, just to have an epic battle, than lose all money, resources and exhaust soldiers and remain without Congress and money for months to come.

The Irish William Wallace
The Irish William Wallace Day 1,809, 14:42

o/

ElGorro
ElGorro Day 1,809, 14:43

Wat ik erg mis is de fun... Laten we even niet vergeten dat dit een spelletje is. Veel succes!

Tsahi K
Tsahi K Day 1,809, 14:45

good luck
o7

GringoLBV
GringoLBV Day 1,809, 14:49

good luck !


o7

Bernard Hoffington
Bernard Hoffington Day 1,809, 14:51

Good luck o7

And never did we say we'd go against ePoland for the lulz, nor did we mention we'd start rogue RW's, its pretty common sense that our liberation fund would be only used in cooperation with EDEN.

Frojla
Frojla Day 1,809, 14:52

spijck !!!!! ^^

Gray Tabby
Gray Tabby Day 1,809, 15:01

Good Luck ! o7

RoaiTG
RoaiTG Day 1,809, 15:06

Good Luck! o7

Lord Vaako
Lord Vaako Day 1,809, 15:09

v

Yoshimura Kanichiro
Yoshimura Kanichiro Day 1,809, 15:11

o7

Dzooka
Dzooka Day 1,809, 15:11

v

Tjutg Simzb
Tjutg Simzb Day 1,809, 15:12

v

Wessi
Wessi Day 1,809, 15:16

v ohh ımm nice

Alex the best123
Alex the best123 Day 1,809, 15:17

van Spijck for President!

BilgeKagan69
BilgeKagan69 Day 1,809, 15:18

v

Megas ALEKSANDR0S
Megas ALEKSANDR0S Day 1,809, 15:19

v

Reinier Claeszen
Reinier Claeszen Day 1,809, 15:21

Good luck Sir!

CRAZY BLACK
CRAZY BLACK Day 1,809, 15:21

o7

ThePunisherDS
ThePunisherDS Day 1,809, 15:26

v

El3ssaR
El3ssaR Day 1,809, 15:26

v

tasos maximous
tasos maximous Day 1,809, 15:27

v

bATRA
bATRA Day 1,809, 15:59

Good job my dear friend 🙂

Viridi
Viridi Day 1,809, 16:25

I wish you much luck in the election, van Spijck !

v66

Joshua Morriseau
Joshua Morriseau Day 1,809, 19:41

voted, good luck!

III Pocetnik Krivobarac III
III Pocetnik Krivobarac III Day 1,809, 20:31

voted, good luck

Sean MacDiarmata
Sean MacDiarmata Day 1,809, 20:37

Ireland supports this man

M. de Ruyter
M. de Ruyter Day 1,809, 21:01

@ElGorro, en dat spelletje word leuker naarmate je het beter speelt 😉

A Legend Killer
A Legend Killer Day 1,809, 23:28

That's not really help Marcus..

Istanbul
Istanbul Day 1,809, 23:41

voted

Nictefa
Nictefa Day 1,809, 00:08

Very clearly written and explained! I hope we can continue our build-up.
@ElGorro, Yes it ought to be fun, but the fun if much bigger if we have the means to play the game which we currently lack clearly. Some gov's tried to make it more fun (I guess) by burning money much faster than we could. We could do our DO about 5 times a week due to supplies. (currently about 3-4, so not that much difference there) but did we have much more fun? I doubt it very much so please continue the wise course!

Nictefa
Nictefa Day 1,809, 00:13

Oh and ElGorro; If there is something like fun you'd like to add I'm sure you will be heard as long as it fits in budget. And what did you do yourself to add fun? I do for example miss you're (neutral) post about elections and other things the Monkey published. You did quit those and replace it by more whining posts which spoil the fun. And for the fun there still are things in place like a rookie contest or irc/forum if you would want. I lack the time and it's mostly not my kind of fun though.

Dihenekis
Dihenekis Day 1,810, 01:57

o7

WhiteTemplar
WhiteTemplar Day 1,810, 02:23

o7

FrankieVB
FrankieVB Day 1,810, 02:55

Excellent article.

Tijl Uilenspiegel
Tijl Uilenspiegel Day 1,810, 03:06

ElGorro: i honestly don't see the fun in losing against Poland again and being wiped untill the end of times 😛

Katrien
Katrien Day 1,810, 03:29

Thank you for the clear explanation. You will have my vote. 🙂

Battler66
Battler66 Day 1,810, 05:07

Impressive article and work you guys (and girls) are doing!
Hope you and you're team (perhaps more strengthened) will continue at least for 3, maybe 6 months so you can also be a team when eNL prospers again!

KiraBee
KiraBee Day 1,810, 09:02

voted!

Crossover MC
Crossover MC Day 1,810, 13:55

good luck!

ElGorro
ElGorro Day 1,811, 07:56

@van Spijck, het spelletje kan je niet beter spelen. het gaat er om wat je er omheen doet 😉
@Nictefa, fun doenst always need budget. I quit the Monkey Business Election Papers because of the whiners. Why does everyone say 'whining posts which spoil the fun' if you disagree with people. I'm up for change! I am sorry for that....

Belo Horizontee
Belo Horizontee Day 1,811, 13:28

voted! good luck!

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.