Rzecznik Rządu #6: ePolska odchodzi z CTRL/ePoland leaves CTRL

Day 1,807, 04:09 Published in Poland Poland by Rzecznik Rzadu


Drodzy rodacy!

Wiadomość ta najprawdopodobniej przyniesie ulgę większości z nas. Przeprowadzona debata, a następnie głosowanie kongresu przyniosły wreszcie rozstrzygnięcie kwestii naszej dalszej obecności w strukturach Came To Rock, Literally, szerzej zaś zwanemu CTRL. Mając na uwadze nasze dobro, a także uwzględniając wydarzenia ostatnich tygodni, nie mogło być mowy o innym werdykcie: wniosek przeszedł stosunkiem głosów - 21 za, 2 przeciw, 12 kongresmenów wstrzymało się z głosem.

Oświadczam, więc, iż z pełnym zadowoleniem oraz nieukrywaną wdzięcznością akceptuję decyzję kongresu i z dzisiejszą datą opuszczamy CTRL. Wspólnie z nami sojusz opuszczają także nasi bracia Hiszpanie, mam, więc pewność, że podjęliśmy słuszną decyzję. Wspólny marsz z nami w nieznane, uświadamia mi, że rzeczywiście nie ma w tej grze bliższych sobie narodów, gotowych do oddania wszystkiego dla siebie nawzajem.

Powodów jest wiele:
Najważniejszym i kluczowym jest brak wspólnych celów. Należy zadać sobie pytanie, co powinno było się kryć pod punktem separowania się od bałkańskich konfliktów. We wspólnej opinii, jako rząd uważamy, że separowanie się oznacza po prostu nieingerencję, nie zaś pozbywanie się MPP z krajami tego regionu. Tym bardziej nie powinna to być próba ich atakowania i w dalszej mierze szczucia ich na siebie.

Prawda jest jednak jeszcze bardziej drastyczna. Próbowano doprowadzić do powyższego za pomocą ultimatów zawierających masę gróźb. Wyśmiewamy taki sposób prowadzenia polityki. Obrażanie - nie ważne, że mojej osoby - jednak w momencie, gdy sprawuję najważniejszą funkcję reprezentacyjną naszego kraju jest zwykłym dnem, zwłaszcza, gdy skierowane jest ze strony niby sojusznika.

Brak jakichkolwiek sensownych planów. Brak komunikacji. Brak szacunku ze strony HQ sojuszu wobec decyzji podejmowanych przez kraje członkowskie. Nierespektowanie wcześniejszych uzgodnień, czy też po prostu czysta zawiść. Dzisiaj jest to już przeszłością. Nie chowamy urazy wobec USA, gdyż to z tym krajem było nam niezwykle trudno cokolwiek uzgodnić. Uważamy jednak, że nie ma żadnych powodów byśmy stali się wrogami. Być może w przyszłości będzie jeszcze nam dane spróbować kolejny raz - mam nadzieję z lepszym skutkiem.

Najbliższa przyszłość:
Sytuacja jest jasna i klarowna. Pozostajemy w ścisłym braterskim sojuszu z Hiszpanią, zaś od strony Brazylii otrzymaliśmy zapewnienia, że utrzymamy MPP.

Nie odrzuciliśmy starych i sprawdzonych przyjaciół tylko, dlatego, bo ktoś nam kazał. Nie ulegliśmy groźbom. Ostatnie wydarzenia uświadomiły nam zaś jak bardzo silne więzy łączą nas z Węgrami i Serbią, tak, więc to z nimi w mojej opinii powinniśmy wiązać naszą przyszłość - czy to się komuś podoba czy nie. Opuściliśmy, więc sojusz utopię i z otwartymi umysłami będziemy dążyć do powstania optymalnego dla nas układu.

HAIL POLAND!
HAIL SPAIN!
HAIL SPOLAND!


Pozdrawiam,
Pierre Dzoncy, prezydent ePolskiDear Compatriots!

Most probably this message will bring alleviation to most of us. A debate, and then voting in the Congress brought us the final conclusion of the issue of our presence in the structures of alliance called Came to Rock, Literally, more known as CTRL.The result of voting was following: 21 in favor of leaving, 2 against, 12 abstain from voting


Therefore I declare, that with full satisfaction and undisguised gratitude that I am accepting the decision of the Congress about leaving CTRL, which has been made yesterday's evening. Also our Spanish brothers has left the alliance together with us, therefore I am sure that we've made a good choose. The joint march with us into the unknown, reminds me that there are no closer nations in this game, who are ready to give everything for the each other.

There are many reasons:
The most important and critical is the lack of common goals. We should ask ourselves what should be covered under the point of separating from the Balkan conflicts. In a joint opinion, as a government, we believe that separation simply means rather a non-interference, than get rid of the MPP with the countries of this region. Moreover it shouldn't be an attempt to attack and further then baiting them to measure themselves.

However the truth is even more drastic. It was tried to achieve the above (breaking mpps) with ultimatums containing mass threats. Such policy is ridiculous. Offending – doesn’t matter if it’s my person – however in the time when I am president of our country is a plain bottom, especially when it is directed from the side of supposed ally.

The absence of any meaningful plans. Lack of communication. Lack of respect from the HQ of the alliance towards the decisions taken by the Member States. Failure to respect previous agreements, or just pure jealousy. Today this is a past. We do not hide the resentment against the United States, because it is extremely difficult for us to agree on anything with them. However, we believe that there are no reasons for us to become enemies. Perhaps in the future we will have the possibility to try out once again – I hope with the better results.

The near future:
The situation is clear. We remain in close, fraternal alliance with Spain, and from Brazil have received the assurance that we will remain our MPP.

We do not rejected the old and proven friends just because someone told us so. We do not succumbed to the threats. Recent events have made us aware of how strong bonds we share with Hungary and Serbia, yes, in my opinion with those countries Spoland should share our future whether someone likes it or not. The utopia alliance has been left and now with the and open minds we will seek the optimal solution for us.

HAIL POLAND!
HAIL SPAIN!
HAIL SPOLAND!


Best regards,
Pierre Dzoncy, president of ePoland