Ambient on/off

Join the new world

 

Running for fun, seriously

Day 1,899, 03:36 Published in Netherlands Netherlands by Zeeuwsmeisje

[ENGLISH VERSION BELOW]

Over enkele dagen kiezen we onze nieuwe Landspresident. Voor sommigen een groot ding, omdat hun kandidaat, en daarmee hun partij, wint van hun tegenstanders. Overwinning! Waarna we waarschijnlijk doorgaan zoals in de laatste maanden. Er verandert niet echt iets in onze gebroken economie, onze regio’s blijven bezet en het enige wat een gevoel geeft van verlies of overwinning zijn de debatten op ons forum. Waar we onze vijanden en bondgenoten kennen, mensen die we aankunnen en mensen die onze mening delen en ons steunen als we onder vuur liggen. Ik vraag jullie: is dat wat we willen?Ik heb een missie. En daarom run ik voor Landspresident in de komende verkiezingen.
Allereerst wil ik mijn partij bedanken voor hun steun, omdat mijn boodschap geen gemakkelijke is. Ik kom niet met heroische propaganda of fraaie beloften (waarvan we allemaal weten dat ze niet uitgevoerd worden in de praktijk), en ik onderhandel niet over posities in de regering in ruil voor steun van andere partijen. Het enige wat ik breng is een missie, een oproep aan ons allemaal. Ons - ik, jij, en elke andere burger in dit land. Als we weer plezier willen krijgen in het spel, dan moeten we als land het spel anders gaan spelen. Het spel zelf is niet saai geworden, we spelen het alleen niet zoals het zou kunnen.

Mijn missie is om het plezier terug te brengen -ondanks onze ‘sneue’ situatie.
Ik heb in veel regeringen gezeten, heb het Coaching departement tijdenlang gerund en meer excel-sheets gemaakt dat de meesten van jullie zouden overwegen. Ik geloof dat de game mechanics niet veel geheimen meer voor me hebben, maar zelfs ik heb een echte eye-opener gehad in de afgelopen maand. Hoewel het bij de meesten wel bekend zal zijn dat ik mijn functie als PR organisor in EDEN heb neergelegd, heeft mijn tijd in het Hoofdkwartier me een enorme positieve boost gegeven. Omdat ik zag hoe gewone spelers in veel andere kleine landen wel op de hoogte waren van internationale zaken en hoeveel lol je kan hebben als je echt betrokken bent.

Het spel kan nog steeds leuk zijn, maar we moeten ons openstellen om het te zien.
In de komende dagen zal duidelijk worden wat er gaat gebeuren met onze alliantie. Om eerlijk te zijn, het maakt me niet zoveel uit. Omdat we in de eerste plaats al niet om de juiste redenen erbij zijn gegaan- we wilden gewoon meer vuurkracht die we zelf missen. Hoeveel van jullie kennen alle leden in de alliantie? Maakt het je echt wat uit wat er met hun regio’s gebeurt, of doe je gewoon je DO in een random country voor de bazooka en de energy bar? Als we nieuwe bondgenoten maken, moet dat zijn omdat we er echt om geven. Invulling geven aan het woord ‘bondgenoot’, vechten voor doelen en mensen, en hun overwinningen vieren als van onszelf.

Ik run niet voor een persoonlijke of politieke overwinning, ik run voor de lol.
Mijn uitgebreide visie kun je hier lezen. In de komende dagen publiceer ik een artikel met de dingen die ik wil zien veranderen in de verschillende departementen. Jullie kennen mijn gedrevenheid, en ik denk dat het genoeg zegt dat ik als PR organisor - hoewel iedereen zeer sceptisch was over de haalbaarheid - binnen 2 weken liaisons had gevonden in bijna alle EDEN landen, en we een compleet nieuwe organisatie hebben neergezet. Die moeite wil ik ook doen voor ons land. Maar ik heb veel enthousiaste mensen nodig die deze uitdaging met mij aan willen gaan. Stuur me een PM als jij erbij wilt zijn.

Onze vrijheid ligt niet in onze opties, maar in de keuzes die we maken.

Zeeuwsmeisje

vice Country President
Minister van Binnenlandse Zaken

Former:
Party president Geuzen Partij Nederland
Chief of staff
Minister van Binnenlandse Zaken
Minister van (Recruitment en) Coaching
Chairman of Congress
EDEN PR organisor
Meervoudig adviseur


[ENGLISH VERSION]

In a few days we will elect our new Country President. For some a big deal, as it means their candidate, and therefore their party, wins from their opponents.Victory! After which we are likely to go on as we have been over the past months. Nothing will really change in our broken economy, our territories will remain occupied and the only thing that gives us some feeling of loss or victory will be the debates on our forum. Where we know our enemies and allies, people we can take on and people who share our opinions and stand by us when we are under attack. I ask you: is this what we want?I have a mission. And that is why I am running for CP in the next elections.
First, I want to thank my party for their support because my message may be a hard sell. I will not bring heroic propaganda nor sweet promises (which we all know would not be kept once in office anyway), and I will not deal out positions in the government for other parties’ support. I will only bring you a mission, a call on all of us. Us - that is me, you and every other citizen in this country. If we want to bring back the fun in this game, as a country we need to change the way we play it. The game itself didn’t turn boring, we are just not playing it as we could.

My mission is to bring back the fun - despite our pity situation.
I have been in many governments, have led the Coaching department for ages and made more excel-sheets than most of you would even consider. I believe that game mechanics don’t hold many secrets to me anymore, but even I had a real eye-opener in the past month. Although most of you will know I resigned my job as PR organisor in EDEN, my time in HQ has given me an enormous positive boost. Because I saw how common players in many other small countries do care for international affairs and how much fun there can be if you are truly involved.

There is still fun in the game, but we have to open up to see it.
In the upcoming days we will see what happens to our alliance. To be honest, I don’t care that much since we did not join the alliance for the right reasons in the first place - we just wanted firepower we lack ourselves. How many of you know all the members in the alliance? Do you really care what happens to their regions, or are you just doing your DO in a random country for the bazooka and the energy bar? If we are to make new allies, it should be because we do care. Give meaning to the word ‘ally’, fight for causes and people, and share their victories as our own.

I am not running for a personal or political victory, I am running for fun.
My more extensive vision can be read here. In the next days I will publish another article with the things I want to see happening in the various departments. You all know my drive, and I guess it says enough that as PR organisor - though everyone was very sceptic about the idea - within 2 weeks I found liaisons in almost all EDEN countries, and we established a completely new organisation. I will put in this effort for our country too. But I will need many enthusiastic people who are willing to take on this challenge with me. PM me if you want to be in.

Our freedom lies not in our options, but in the choices we make.

Zeeuwsmeisje
vice Country President
Minister of Home Affairs

Former:
Party president Geuzen Partij Nederland
Chief of staff
Minister of Home Affairs
Minister of (Recruitment and) Coaching
Chairman of Congress
EDEN PR organisor
Multiple advisor

 

Comments

Kordak
Kordak Day 1,899, 03:43

Goodluck and succes. Zeeuwsmeisje is a good choice for candidacy.

Gilio82
Gilio82 Day 1,899, 03:47

Yes, we need more fun!

RV93
RV93 Day 1,899, 03:56

Good luck!

Yfke van de Zand
Yfke van de Zand Day 1,899, 03:57

🙂

Tijl Uilenspiegel
Tijl Uilenspiegel Day 1,899, 04:05

het is zoiezo niet leuk als je een ministerpost opneemt, je er als 16jarige al je vrije tijd insteekt en je dan een motion of no confidence op je tanden krijgt.
Terecht? misschien, fun? in geen geval!

Fhaemita The Apostate
Fhaemita The Apostate Day 1,899, 04:18

Je hebt iig een duidelijke visie op wat je wil, dat is al heel wat.
Success komende verkiezing 🙂

Zeeuwsmeisje
Zeeuwsmeisje Day 1,899, 04:18

Eens dat dat niet leuk is, tijl uilenspiegel. Maar aan de andere kant is een ministerspost ook niet iets om te licht op je te nemen, en niemand kan zien of er een 14- of een 40-jarige speler achter een avatar schuilt... Belangrijkste is de keus die we maken om hier negatieve energie in te stoppen. In die tijd hadden we ook veel positiefs kunnen bereiken.

Tijl Uilenspiegel
Tijl Uilenspiegel Day 1,899, 05:34

Zolang er een les kan uitgetrokken worden, dat men eerst overlegt met de persoon in kwestie dat zij/hij evt. vrijwillig zijn functie wil neerleggen, zo blijft het fun voor iedereen

Girlpower
Girlpower Day 1,899, 05:53

Good luck! o7

Gwom
Gwom Day 1,899, 06:36

Good luck!

ElGorro
ElGorro Day 1,899, 07:48

Was inderdaad een belachelijke actie die MoNC. Niet echt motiverend voor mensen die zich voor de community willen inzetten. Een MoNC zonder waarschuwing gebruiken is gewoon niet sjiek. Hopelijk gaan jullie daar in de toekomst met meer verantwoording mee om.
Wel succes met de campagne.

Joshua Morriseau
Joshua Morriseau Day 1,899, 07:55

We need more fun, Zeeuwsmeisje for CP!
o7

Zeeuwsmeisje
Zeeuwsmeisje Day 1,899, 07:59

@ElGorro...in termen van 'jullie' praten is nu denk ik precies wat we niet meer moeten doen... Laten we in 'we' denken en om ons heen kijken wie we daar nog meer bij zouden willen betrekken.

ElGorro
ElGorro Day 1,899, 08:01

Het is jammer dat 'we' niet eerder tot dat besef zijn gekomen en Kamp Amersfoort daar de dupe van is. Ik kan hem goed snappen dat hij Nederland wil verlaten. We hebben al zo'n kleine community, dan helpen dit soort acties niet.

Tijl Uilenspiegel
Tijl Uilenspiegel Day 1,899, 08:30

+1

Reinier Claeszen
Reinier Claeszen Day 1,899, 08:52

O ElGorro stop d'r toch 'n sok in; die eeuwige zuurpruimerij van jou! Altijd maar comentaar op anderen, terwijl je zelf 'n multi hebt gepushed om CP te worden, nog hartelijk bedankt hoor voor die Kimberly van je!

Zeeuwsmeidje voor CP! Weg met de zuurpruimen en azijnpissers! Op naar meer fun!
Zeeuwsmeisje for CP! Away with the sourpusses and the vinegar-pissers! Onwards to more fun!

ElGorro
ElGorro Day 1,899, 09:07

Reinier Claeszen, wat een idioot ben je toch. Het Nederlandse volk heeft de President gekozen. Ik ben een Ier. Doe ff een beetje normaal. @Zeeuwsmeisje, dit is nou precies wat ik voor reacties uit GPN bedoel. Zolang dit soort disrespect uit GPN komt, zal er imo nooit een 'wij' kunnen bestaan.
Nogmaals, ik hoop dat het je lukt. Maar je ziet de voorbeelden.

Tijl Uilenspiegel
Tijl Uilenspiegel Day 1,899, 09:09

technisch gezien is een multi een persoon met meerdere accounts, wat hier niet het geval was

kushtrimzz
kushtrimzz Day 1,899, 09:13

Good luck : )

New Faustian Man
New Faustian Man Day 1,899, 09:15

Good luck, Zeeuwsmeisje! : )

M. de Ruyter
M. de Ruyter Day 1,899, 09:22

@ElGorro; iemand idioot noemen, en dan over disrespect praten; denk daar nog maar 's over naar, gekke "Ier" die je bent. 😉 Het volk heeft Kimberly gekozen, en demNL had daar helemaal niets mee te maken? Jaja^^. XD En als je 'n Ier bent zoals je zegt; houd dan 'ns op in eNL te blijven stoken, ik mag hopen dat je daar toch genoeg te doen hebt.

Tijl Uilenspiegel
Tijl Uilenspiegel Day 1,899, 09:30

demNL heeft zich wel van het begin volledig tegen haar gekeerd, iets wat je niet kan zeggen over GPN en RV93 z'n monc

RooieLente
RooieLente Day 1,899, 09:30

Inspirerend! Veel geluk met je campagne !

Dutchys
Dutchys Day 1,899, 09:39

leuk klinkt goed!

ElGorro
ElGorro Day 1,899, 09:41

@van Spijck, ik word niet graag aangevallen. Maar als je de forums leest weet je ook dat DemNLers afstand hebben gedaan van de acties van Kim. En naast dat ik Ier ben heeft de community mij het Ereburgerschap gegeven. Als ik niet meer zou komen zou ik hoop mensen teleurstellen.
Again ik hoop dat ZM het voor elkaar krijgt, maar ik heb het gewoon gehad met de haatpraktijken van de GPN. Ik hoop dat ze die verandering ook binnen GPN voor elkaar krijgt.

Girlpower
Girlpower Day 1,899, 10:33

Hmm wil Joshua geen CP meer worden dan?

M. de Ruyter
M. de Ruyter Day 1,899, 11:11

#ElGorro; die haatpraktijken komen juist van jou, dat kun je toch moeilijk ontkennen. Gelukkig heeft ook demNL afstand genomen van Kimberly, maar wel erg jammer dat ze gekandideerd werd, en zovelen zo dom waren op haar te stemmen. Ook tijdens mijn 6 CP termijnen heb ik juist veel leden van demNL in de regering opgenomen, dus van haat is er echt geen sprake. Het is mijns insziens juist belangrijk dat de beste, meest actieve mensen in de regering zitten; ongeacht van welke partij ze lid zijn. Wat ook erg belangrijk is; positiviteit uitstralen! Ik daag je uit ElGorro! 🙂

kuckuck
kuckuck Day 1,899, 11:15

V!

Fhaemita The Apostate
Fhaemita The Apostate Day 1,899, 11:17

Het komt van beide kanten van Spijck, dat is nou juist het probleem in eNL ene kant ziet alleen maar wat de andere kant (fout) doet en niet wat hun kant fout doet. Dan krijg je de tweedeling die er nu is in eNL. Oplossing is niet alleen wijzen naar andere kant te wijzen maar ook naar jezelf en naar jou eigen kant te kijken. Dit geld overigens voor beide partijen zowel demlNL als GPN

Candor
Candor Day 1,899, 11:21

Voted for fun. Good luck my brother from another mother.

Candor
Candor Day 1,899, 11:22

Or sister from another mister, I guess.

M. de Ruyter
M. de Ruyter Day 1,899, 11:26

Sorry Fhaemita; maar ik geloof niet in kanten, ook nooit gedaan, zoals ik daarnet al aangaf. En eerlijk gezegd geloof ik ook niet in die zogenaamde tweedeling; dat is iets wat steeds maar word gezegd door mensen van buitenaf.Ik heb vrienden in al die zogenaamde kampen, en ook vijanden die elkaar opzoeken en elkaar wijsmaken dat "wij" in "het andere kamp" zitten. Voor mij is wij gewoon de eNderlanders samen.

Duke of Flanders
Duke of Flanders Day 1,899, 11:28

Pffff, ik vond het een zeer goed artikel, maar de commentaren erbij, amai jongens, ge hebt hier allemaal nog veel werk!

Begin de schuld van alle "miserie" bij jezelf te leggen, en het zal allemaal een stuk eenvoudiger worden.
Ik ken de situatie in eNL helemaal niet, maar eens afstappen van het principe dat de aanval de beste verdediging is, kan wonderen doen, zeker in discussies!

SexyCicko
SexyCicko Day 1,899, 11:37

long live ZEU

ElGorro
ElGorro Day 1,899, 11:47

Ik heb mijzelf absoluut wel schuldig gemaakt aan pittige commentaren, maar ga ajb niet doen of jullie daar allemaal engeltjes zijn. In ieder geval staan hier al genoeg voorbeelden tussen, waaruit blijkt dat ZM nog een lange weg heeft te gaan, zeker ook binnen GPN. Ik ben het met Fhaemita eens. Maar als je hoog van de toren blaast dat het anders moet, begin dan bij je eigen partij en laat ze het goede voorbeeld geven. Wie weet wat er dan allemaal van kan komen!

nutty fox
nutty fox Day 1,899, 12:17

we have fun over in Asgaard 😃
http://www.erepublik.com/en/article/cfn-resistance-special-issue-2203969/1/20 (check out the links in it!)
and the latest and funniest
http://www.erepublik.com/en/article/-two-hq-polish-puppet-show--2204188/1/20
even we are getting wiped we have fun. I wish all the best to you in Holland!

PariahDog
PariahDog Day 1,899, 12:45

"Eens dat dat niet leuk is, tijl uilenspiegel. Maar aan de andere kant is een ministerspost ook niet iets om te licht op je te nemen."

Dus word je voor je plezier maar CP? Een MoNC komt niet vaak voor, en nog minder vaak zonder eerst contact op te nemen met de betreffende persoon. Dit was een behoorlijk lompe actie, die alleen maar lomper over komt als je dan schijnheilig "voor fun" CP wilt worden en dit gedrag nog verdedigd ook.

Kampamersfoort is gemotiveerd en gedreven. Hij mist nog ervaring, maar dat krijg je niet door niks te doen. Zijn initiatief is prijzenswaardig, maar als resultaat krijgt hij een mes in z'n rug. Dat is nou precies de definitie van fun waar ik zeker niet op ga stemmen.

Zeeuwsmeisje
Zeeuwsmeisje Day 1,899, 12:55

@pariahDog: als je een beetje de discussie hebt gevolgd, weet je dat ik niks verdedig en dat ik alle respect heb voor wat Kamp heeft gepresteerd. Dat weet hij ook overigens. Ik probeerde alleen uit te leggen dat het niet zo vreemd is als iemand meer activiteit wil zien op zo'n belangrijk ministerie, daarmee zeg ik niet dat ik de MoNC zou steunen. Sterker nog, de hele commotie die dit heeft veroorzaakt is een van de redenen geweest voor mij om te beslissen voor CP te runnen. Juist omdat we dit NIET moeten willen.

Lees overigens het hele artikel even, dan begrijp je ook de dubbele betekenis van 'runnen voor de lol'...

PariahDog
PariahDog Day 1,899, 13:05

De dubbele betekenis is mij niet ontgaan, zeeuwsmeisje, de titel geeft al genoeg prijs. Daar gaat het ook niet om. Het gaat juist om het woord "fun" in combinatie met deze belachelijke actie. Om een eerdere reply van je even te quoten:

"Maar aan de andere kant is een ministerspost ook niet iets om te licht op je te nemen, en niemand kan zien of er een 14- of een 40-jarige speler achter een avatar schuilt... Belangrijkste is de keus die we maken om hier negatieve energie in te stoppen. In die tijd hadden we ook veel positiefs kunnen bereiken."

Ik kan hier niets anders uit opmaken dan een verdediging van de MoNC, gevolgd door een "maar dit is eigenlijk niet belangrijk. Laten we in plaats daarvan maar even over mijn ambities om CP te worden praten".

En zodra ElGorro er iets van zegt word hij van alle kanten aangevallen. Wat belemmert je ervan om te zeggen dat deze actie van een partijlid niet door de partij wordt ondersteund, en je het betreffende partijlid hiervoor op de vingers tikt? Notabene is dit toch iets wat je definitief niet wilt, en ook niet wilt vertegenwoordigen?

Zeeuwsmeisje
Zeeuwsmeisje Day 1,899, 13:41

@PariahDog: ik ben ook maar een gewoon lid van GPN en niet eens congreslid. Het is niet aan mij om namens de partij te spreken. Als jij hieruit wilt opmaken dat ik de MoNC steun, dan is dat jouw conclusie en niet de mijne, als je denkt dat ik run omdat ik zo graag CP wil worden: guess again. Ik run omdat ik echt wil dat we met NL een nieuwe spirit vinden. Jammer dat mijn oprechte bedoelingen hier worden overschaduwd door de boosheid van spelers over de actie van een ander GPN lid.

ElGorro
ElGorro Day 1,899, 13:51

Dat is natuurlijk niet zo gek. De Congres Leden zitten in het Congres namens GPN en jij bent de CP kandiaat namens GPN. Jullie vertegenwoordigen allen jullie partij. Dan is het natuurlijk niet gek als daar commentaar op komt richting de vertegenwoordigers van de partij.

Mc Claren
Mc Claren Day 1,899, 14:29

dat is waar ElGorro maar je kan het beste dat commentaar terecht of niet neerleggen bij de verantwoordelijke, het is natuurlijk erg raar om te beweren dat een persoon verantwoordelijk is voor de acties van een ander zonder dat deze daar invloed op heeft

ElGorro
ElGorro Day 1,899, 14:55

Ik neem ZM het MoNC ook niet kwalijk, maar wel dat ze het niet afkeurd, ook al is het gedaan door haar partijgenoten. Dat kan ik niet rijmen met haar plannen. Thats all.

Mc Claren
Mc Claren Day 1,899, 15:00

aan de andere kant ze keurt het ook niet goed. Maar ik denk dat het beter is het verleden te laten rusten en verder te gaan met een schone lei. Tenslotte gebeurd is gebeurd en daar kunnen we nu niets meer aan doen, in plaats van over de schuldvraag te praten moet ENL vooruit en het liefst in harmonie met andere partijen want eendracht maakt tenslotte macht

RayvanB
RayvanB Day 1,899, 15:09

Volgens mij keurt ZM het wel af? In elk geval lijt het me duidelijk genoeg dat de boodschp is dat we dit niet willen

Tijl Uilenspiegel
Tijl Uilenspiegel Day 1,899, 15:46

Doe er dan iets aan om het in de toekomst te vermijden! Iedereen wil het gerust hierbij laten, verder als 1, maar wie zegt dat het binnen 2 maand niet opnieuw gebeurd?

Pas op, ik zeg niet dat monc moeten afgeschaft worden he, verre van, maar ze zouden wettelijk als een last resort moeten gebruikt worden na een congresdebat waarin de betrokkene gehoord wordt.

Ik weet het, onze congresleden zijn nogal gevoelig over hun monc-recht, maar dit is geen RL-politics he. Hiermee zeg je dat het volk geen vertrouwen meer heeft in een bepaald persoon om zijn functie uit te oefenen. Daar is niets fun aan en zou dan ook moeten vermeden worden tot het niet anders kan.

Zeeuwsmeisje
Zeeuwsmeisje Day 1,899, 16:01

Ik wil hier nog 1 ding op zeggen. Door zo fel te reageren op dit incident worden de verhoudingen alleen maar meer op scherp gezet. Als uit mijn artikel niet duidelijk blijkt dat ik juist alles eraan wil doen om dit soort negativiteit en vijandigheid in de toekomst te vermijden... Ik kan niet instaan voor het gedrag van andere spelers, ik kan alleen maar proberen een nieuwe positieve impuls te brengen. Ik hoop dat we hier inderdaad van leren en meer gaan samenwerken. Als je kritiek hebt, bied dan je hulp aan. We hebben nog genoeg werk te verzetten en ik hoop alleen maar dat ik kan rekenen op de mensen die nu zo vurig voor Kamp in de bres springen.

Joshua Morriseau
Joshua Morriseau Day 1,899, 21:06

@Girlpower

Theres a couple reasons Im not running. First off I think you need a purpose to run, not just because you want to. When I ran last month its because I thought I could bring us back to the map which would make way for a new Congress and a new tone in our Congress. I think everyone was starting to fight a lot more than usual since we had all been in Congress for 3 months straight.

Second I just don't have time to do it. I took on another class for this term in school and it wouldn't be fair to anyone if I wasn't that active. Hope that helps.

Thanatos the Magnificent
Thanatos the Magnificent Day 1,900, 02:15

Good luck o7

Kazziman
Kazziman Day 1,900, 02:28

Wat een gekissebis zeg. Ben halverwege maar gestopt met lezen....
Laten we nou...gewoon...even....met zijn allen... de neuzen... in de zelfde... richting...steken....

Volgende week heb ik tijd en ga ik eens wat met die fransen, roemenen en ukraenen praten.
We moeten van dat rolze monster af. Tot mijn grote schrik zag ik dat sommige provincies zelfs al meer dan 200 dagen in bezit zijn van Polen!!!! (En zoals het feodale stelsel laat zien: het grond mag dan wel in het bezit zijn van een leenman, het rolze monster, maar de grondeigenaar, wij dus, hebben het in eigendom!!!)

It's time for change!

Enne Zeeuwsmeisje, suc6! t' Klinkt goed!

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.