Rebirth with the EMPER0R [FA]

Day 4,374, 05:10 Published in Iran Italy by E M P E R 0 R


سلام برادران

ایران در دوران سختی به سر میبرد. چگونه خواهیم توانست از این دوران بیرون بیاییم؟

من از آن هنگامی که به ایران آمدم همه را رصد میکردم. ایران هم اکنون ضعیف است. اما هیچکس اهمیتی نمیدهد. دعواهای سیاسی ادامه دارند و به همین دلیل ایران ضعیف باقی میماند

―――――――――――――――――――――――――――――――――

هدف من متحد کردن همه ایرانیان در یک دسته است. چیزی که من میخواهم قطعا در اختیار گرفتن دولت یا ایستادن روبروی دولت نیست

تبلیغات من همواره در راستای حمایت از دولت است. فرقی نمیکند که چه کسی انتخاب شده، این چیزی را تغییر نمیدهد

―――――――――――――――――――――――――――――――――

این که از مردم انتقاد کنیم و یا دائما به دنبال اشتباهات مردم باشیم، خطاست

سوالی از همه شما

کدامیک از شما انتخاب کرده است که چیزی را درست کند، به جای اینکه از اشتباهی که دولت مرتکب آن شده انتقاد کند؟

کدامیک از شما تلاش کرده که به دوستتان که نمیتواند کارش را انجام دهد، کمک کند؟

―――――――――――――――――――――――――――――――――

اجازه بدهید تا با هم کار کنیم. اجازه دهید بدون تمایز قرار دادن بین بزرگ، کوچک، قوی، ضعیف، شیعه، سنی، مسلمان یا مسیحی، با هم کار کنیم

دیگران را بخاطر تاریکیهایشان ملامت نکنید. راه منتهی به نور را به آنان بیاموزید

خون یکسانی در رگهایتان جاری است. همگی شما به یک زبان سخن میگویید. همه شما به پرچم یکسانی عشق میورزید. آیا این دلیل کافی برای دعوا نکردن نیست؟

―――――――――――――――――――――――――――――――――

به شکل منطقی آنچه که میگویم و مینویسم را ارزیابی کنید

این یک بازی است. اما در همین پلتفورم به دیگران فرصت ندهید

آیا با من قدم در این راه میگذارید؟

با سپاس از مطالعه این مقاله

―――――――――――――――――――――――――――――――――Thank you for reading.

E M P E R 0 R
TELEGRAM : @EMPEROR006