My Team for the Victory!/Můj vítězný tým! [EN/CZ]

Day 2,845, 11:14 Published in Czech Republic Czech Republic by John Locked


Because I think it's very important that the candidates, before the day of the presidential election, expose who will who will integrate the presidential team, though this article I approach the Czech people the full conformation of my Cabinet.

Protože si myslím, že je důležité, aby kandidáti veřejnost před volbami seznámili s budoucími členy vlády, vydávám tento článek, v němž české občany informuji o složení svého kabinetu.I am pleased and honored to have BaskB as a presidential ticket-mate, the current President of our country. I put him in this position, not only for his great management this month but also because he will be a great and important counselor throughout my term as President.

Jsem potěšen a poctěn spoluprácí s BaskemB jako současným prezidentem. Místo víceprezidenta mu dávám nejenom z toho důvodu, že zemi minulý měsíc příkladně vedl, ale i z toho důvodu, aby ve vládě sloužil jako důležitý poradce během mého prezidentského období.What to say about these two guys. They are a real dream team in the Ministry of Defense. The dedication of both, Janty F and John_White in the ministerial work is public knowledge. That is why I did not want to change anyone in this area of work.

Co říci o těchto dvou... jsou už delší dobu týmem snů na Ministerstvu Obrany. Ochota obou dvou, Jantyho F i Johna_Whitea, pracovat pro toto ministerstvo, je veřejně známa. Proto v této oblasti nehodlám nic měnit.As you know, in the last two months I was in charge of all matters relating to international relations in our country. That is why I think this is a great opportunity to give other citizens the chance to show that they can also perform properly in this ministry. I think Red Duck and Anton Zvync will not disappoint us.

Jak víte, v posledních dvou měsících jsem byl v čele všeho, co se týkalo mezinárodních vztahů. Myslím si, že nyní nastala výborná příležitost, aby i ostatní občané mohli ukázat, že dokážou řídit toto ministerstvo. A myslím si, že Red Duck a Anton Zvync nás nezklamou.This ministry is one of the most sensitive and delicate of all. The person in charge is the one who must monitor, manage and dispose of all the money that our country has in its national treasure. Like previous months, I think John_White is one of the most reliable and capable people that our country has for this task.

Toto ministerstvo je jedno z nejvíce citlivých a delikátních. Osoba stojící v čele ministerstva musí monitorovat, spravovat, a vydávat peníze ze státní pokladny. Vzhledem k jeho zkušenostem, John_White je pro mě jednoznačně jedním z nejspolehlivějších a nejschopnějších lidí pro tento úkol.Because fwdre will not have time this month to continue their great work in this ministry, it is that I saw a great opportunity to integrate a new citizen (but not inexperienced) to the national scene. He is rengaru, German in real life, who played much of his time in the game in the US but fell in love with our country months ago.

Protože fwdre tento měsíc nebude mít čas na ministerstvu pokračovat, rozhodl jsem se využít příležitosti a integrovat nového (avšak velmi zkušeného) občana do politické sféry. Jedná se o hráče rengaru, RL Němce, který většinu své kariéry strávil v eUSA, ale před několika měsíci se přistěhoval do této země a okamžitě si ji zamiloval.

Thanks again for reading, I hope I have been clear in expressing myself.

Děkuji za přečtení tohoto článku a doufám, že mé plány jsou vám dostatečně jasné.