Ambient on/off

Join the new world

 

Legislature valoration [ENG] [CAT] [CRO]

Day 1,874, 09:06 Published in Egypt Egypt by Lady ita
Dear citizens,

I want to farewell you giving thanks to your support during this legislature and the inestimable work you have done for allowing country’s growth.

First of all I’d like to explain that we have tried to keep informed the population of the most important events that have taken place with the publication of ministerial articles. Now I proceed to do a summary of all areas.

In foreign affaires we have done a good job thanks specially to Ahileuss, Naboal and WichCro. We used diplomacy for compensate our millitar weakness. We signed MPPs with Greece and Turkey for helping our allies in the war versus CoTWO and we stood eved loyal to EDEN in a difficult moment. We haven’t sold the country to the offers of our enemy, Bulgaria, and we didn’t sucumb to their threats of letting us without congress. In addition, diplomacy ant Turkey’s MPP have left Cyprus attacks, so we can center in helping the alliest of both, wich are the same.

In defense, ever our small influence we won in a key momment: RW against Cyprus in Western Desert, wich allowd us to hae congress. Thanks to strategy and coordination of our defense’s team we won a country that have 4 fold of influence than us, and recover Western Desert and Lower Egypt, two regions that we still keep. In addition I’d like to thank Football Casual and alexbcn88 the publication of articles explaining where to fight and how to win a battle.

In economy the results aren’t as visible as in other areas but the work has’n been less. The start of changes have been delayed because we needed previous studies who have been realized by economie’s team, thanks to ebreake and foltof. We started the bases of the economical future of the country. We lowered some taxes wich have allowed market’s normalitzation, with more assequible prices for our citizens. Anyway, the job is not finished and our objective is to work with future governments in the same direction. Moreover, all money have been destined for citizens growth, saving it for the construction of statal cooperatives and offering grants for upgrading the training grounds of the population. In addition we lowered minimum wage in order to allor cooperatives formation where the citizens can work in exchange of the production, it allows the competence with bigger markets.

I want to do a special mention to the perfect job of ineternal affairs, leaded by Karnitx (Ali Gual) and Beorin. Their ATO work has allowed to keep internal security, avoiding the acces of Tovers who try to win state’s control with their multiaccounts army because they are not enough people to manage a state. The’ve also taken the necessary informationfor having an adequate control of the internal situation.

Finally, I’d like to explain the things that have been impossible to do and wich I spect to collaborate with future governments for continue the work:

- Its necessary to increase economical system, with the variaton of taxes to see wich is the optimal value that allow state’s income and citizens growth at the same time. The creation of statal cooperatives will should be a priority, they’re expensive and there’s not enough money to do them, anyway we started to save money for them.

- We need to increase millitar strenght of the country, we are a weak country, that’s why we can’t face nearly enemies like Cyprus. It’s specially important army’s professionalization and teach people how to do to become a good soldier. Anyway we offered grants for training grounds’s uploads, this way the citizens increase their influence at the same time that the country does. I want to mention that we’re have less strenght that Cyprus but, in a important moment, we could defeat them thanks to the coordination and have congress.

All this work couldn't been possible withot the work of L'n'L and catalans, of all government membres and many citizens. I say goodbay to you i send my best wishes forn the next government.

Hail Crotalonia!
Hail C&C!
Hail Egypt!

Benvolguts conciutadans,

M’agradaria acomiadar-me de vosaltres agraïnt-vos el suport prestat durant aquesta legislatura i la inestimable feina que heu fet per ajudar a crèixer a aquest país.

En primer lloc voldria expicar que hem intentat mantenir la població informada dels esdeveniments principals que han tingut llu al país mitjançant la publicació d’articles per part dels diferents ministeris. Ara faré un repàs dels fets destacables de la legislatura i una valoració de cadascua de les àrees.

En exteriors s’ha fet una bona feina gràcies especialment a Ahileuss, Naboal i WichCro. Hem usat la diplomacia per suplir les nostres mancances militars. Hem signat MPPs amb Grècia i Turquia per ajudar els nostres aliats en la guerra contra CoTWO i hem romangut sempre fidels a EDEN en un moment difícil com a aquest. No hem venut el país a les ofertes del nostre enemic, Bulgària, ni hem sucumbit a les seves amenaces de deixar-nos sense congrés. A més a més, la diplomacia i l’MPP amb Turquia han permès que Xipre no ens ataqui, d’aquesta forma ens podem centrar ambdós en ajudar als nostres aliats, que són comuns.

En defensa, tot i la poca influencia que te el nostre país hem sabut donar la talla en un momento clau: la RW contra Xipre a Western Desert que ens va permetre tenir congrés. Gràcies a l’estratègia i coordinació del nostre equip de defensa vam aconseguir guanyar a un país que ens quadruplica el dany mensual i recuperar les regions de Western Desert i Lower Egypt que encara conservem. A més a més, volia agraïr a Footbal Casual i alexbcn88 la publicació de butlletins indicant on hem de lluitar i els consells per guanyar una batalla.

En economía els resultats no són tan visibles però la feina realitzada no ha sigut menor. Els inicis s’han fet esperar perquè es requeria d’estudis previs complexos que ha realitzat l’equip d’economia, gràcies a ebrake i foltof. S’han començat a sentar les bases del que será el futur econòmic del país. S’han rebaixat alguns impostos que han permés una normalització del mercat, posant a l’abast productes asequibles als nostres ciutadans, tanmateix aquesta feina no està acabada i l’objectius és treballar amb els futurs governs per seguir aquesta dirección de treball. Per altra, tots els dineres ingressats per l’estat s’han dedicat al creixement dels seus membres, estalviant per la creació de futurs polvorins estatals i oferint subvencions per que els ciutadans pugin els seu camps d’entrenament. Tanmateix s’ha reduït el salari mínim per permetre la formació de cooperatives, on els treballadors puguin cobrar amb els productes que produeixin i així poder competir amb els grans mercats.

També voldria destacar la feina impecable d’interior, liderada per Karnix (Ali Gual) i Beorin. El seu treball en ATO ha permès mantener la seguritat interna de l’estat, evitant l’accés a TOvers que intenten prendre el control de l’estat amb els seus exèrcits de multis, ja que per si mateixos no en son suficients per portar un estat. Així mateix han recollit la información necessària per tenir un control adequat de la situación interna.

Dit tot això m’agradaria acomiadar-me amb les coses que no han sigut posibles de realizar i en les que espero col•laborar amb els futurs governs perquè continuïn la feina:

- Cal millorar el sistema econòmic, anar fent variacions en les taxes per veure quina és la mesura òptima per que l’estat ingressi diners i al mateix temps que permeti el creixement dels seus ciutadans. La creació de polvorins estatals haurà de seguir sent una prioritat, ja que són molt cars i els diners encara no en son suficients per permetre’ls, tot i això ja hem començat a estalviar per ells.

- Cal millorar la potencia militar del país, sóm un país molt dèbil i degut a això no podem fer front a enemics que ens envolten com Xipre. És de vital importància la professionalització de l’èxercit i ensenyar als ciutadans el que cal fer per convertir-se en un bon soldat. Tanmateix hem oferit subvencions als camps d’entrenament per què aungmenti la influència realitzada per els nostres jugadors i, amb ella, la del país. També voldria destacar que, tot i que som menys potents que Xipre i acostumem a perdre les batalles contra ells, la bona coordinació ens ha permés guanyar-los en un moment clau per tenir congrés.

Tota aquesta feina hagués sigut impossible sense el treball conjunt de L’n’L i catalans, de tots els membres del govern i de diversos ciutadans. Hem despedeixo de vosaltres i desitjo el millor per al proper govern.

Hail Crotalonia!
Hail C&C!
Hail Egypt!

Dragi sugrađani,

na svom odlasku sa predsjedničke funkcije želim vam se zahvaliti na podršci tijekom moga mandata. Vi ste doprinijeli rastu naše države.

Prvenstveno htjela bi vam reći da smo pokušavali maksimalno informirati naše stanovništvo sa svim važnim događanjima.

Naša diplomacija napravila je odličan posao. Zato želim zahvaliti Vičanu, Ahiju i Naboalu. Kvalitetnom diplomacijom smo uspjeli kompenzirati našu vojnu inferiornost, ako se uspoređujemo sa susjednim državama. Potpisali smo MPP sa Grčkom i turskom. Na taj način smo mogli pomoći našim saveznicima u ratu protiv CoTWO, te smo na taj način pokazali lojalnost EDEN-u u teškom trenutku. Nismo prodali našu zemlju unatoč ponudama neprijatelja pod nazivom Bugarska. Nismo podlegli prijetnjama da ćemo ostati bez kongresa. Diplomacija i MPP s Turskom, dovelo je do toga da nas Cipar nije mogao napasti. Tako se možemo koncentrirati na pomoć našim saveznicima.

Zahvaljujući našoj uspješnoj strategiji, unatoč tome što možemo postići relativno malen utjecaj u bitkama uspjeli smo pobjediti u nekoliko ključnih trenutaka: RW protiv Cipra u WD nam je omogućio da imamo kongres. Naše uspješno promišljanje i koordinacija omogućila nam je da možemo pobjediti i protivnike koji su i četiri puta snažniji od nas. Tako smo vratili WD i LE. Te dvije regije i dalje uspješno branimo. Ovaj trenutak bi htjela iskoristiti Futiju i alexbnc88 zato što su objavili članke u kojima su objasnili kako, gdje i zašto se treba boriti da bi se pobjedilo u bitci.

U ekonomiji rezultati nisu toliko vidljivi, koliko su vidljivi u drugim područjima. No uložen je jednak ili čak veći napor u odnosu na druge poslove. Početak promjena je odgožena jer je potrebno napraviti studiju koju će provesti naš ekonomski tim - ebreake i foltof. Udarili smo temelje našoj sretnoj ekonomskoj budućnosti (Ili našim narodnim jezikom, na pravom smo putu da nađemo put koji će nas izvesti iz krize 😃 ). Snizili smo neke poreze koji će dovesti do normalizacije situacije na tržištu. Nadamo se da će to dovesti do prihvatljivih cijena za krajnjeg korisnika - kupca. No iako posao nije dovršen, naš cilj da radimo sa narednim vladama, da politika ide u istom smijeru. Sav prikupljen novac je usmjeren u rast državljana. Štedimo kako bi mogli ponuditi poticaje za nadogradnju trening centara stanovništva. U dodatku, smanjili smo minimalne dnevnice kako bi se građani mogli trampiti sa poslodavcima. Na taj način možemo konkurirati većim tržištima.

Posebno bih spomenula odličan posao koji su odradili Karnitx (Ali Gual) i Beorin u MUP-u. Njihovi napori u ATO sačuvala je našu državu od podmuklih neprijatelja koji su je pokušali razuriti koristeći svoju vojsku multića.

Konačno želim objasniti da je nemoguće popraviti situaciju nabolje bez suradnje sa budućim vladama:
- neophodno je povećati našu ekonomiju sa raznoraznim pametnim porezima koji će zadovoljiti i građane i vladu.

- moramo povećati vojnu snagu naše drage nam države. Mi smo vojno slaba država koja se nemože nositi sa vojno snažnijim susjedima poput Cipra. Potrebno je profesionalizirati državnu vojsku, kako bi imali snažne pojedince koji mogu dovesti do preokreta na bojištu. Cilj nam je napraviti akcije poticaja kako bi građani mogli nadograđivati trening centre. Na taj način oni mogu jačati vojno, a sa građanima raste i država. Jer država je jaka koliko i njihovi pojedinci. Iako smo slabiji, od recimo Cipra, u ključnim trenutcima smo dovoljno jaki da možemo napraviti prevagu na našu stranu te na taj način zardžati kongres.

Sve ovo ne bi moglo biti moguće bez suradnje LnL i Katalonaca, svih članova vlade i egipćanskih pojedinaca.

Želim vas pozdraviti i poslati najtoplije želje novoj vladi!

Hail Crotalonia!
Hail C&C!
Hail Egypt!


 

Comments

foltof
foltof Day 1,874, 09:21

V3

AriBenCanaan
AriBenCanaan Day 1,874, 09:22

Shupole!

alvazna2.0
alvazna2.0 Day 1,874, 09:25

Catalunya ens roba¡ (lo que diria cualquier egipcio que quiera plaza para CP o lolgresista


Votado xD

alexbcn88
alexbcn88 Day 1,874, 09:46

gran treball!

PandaWan
PandaWan Day 1,874, 10:38

un altre noticia.... ON JO NO SURTU!

Naboal
Naboal Day 1,874, 11:39

Gran Article, millor Faraona! 🙂

Ali Gual
Ali Gual Day 1,874, 14:00

Ho ho ho!

I can get now.... satisfaction...

ebreake
ebreake Day 1,874, 15:07

have ebreake have vote )

Temiser
Temiser Day 1,874, 15:38

Un petit vot, una gran suscripció i un enorme petó, ho feu genial : 3 Keep up the good work!

Vicent Andres Estelles
Vicent Andres Estelles Day 1,874, 16:09

alva: cal dir "mos furta"

votat
bon treball

Coronel Ox
Coronel Ox Day 1,874, 18:01

Enhorabona per la teva dedicació i el teu incansable treball, faraona!

V+S

Ramon Alquer
Ramon Alquer Day 1,875, 00:20

Felicitats companys, molt bona feina!

Ahileuss
Ahileuss Day 1,875, 03:14

votado!

SunyerXcat
SunyerXcat Day 1,875, 04:45

Gran treball!

costalsina
costalsina Day 1,875, 04:57

Molt bona feina!

Ali Gual
Ali Gual Day 1,875, 06:10

Less words and more Tits!
Less words and more Tits!
Less words and more Tits!
Less words and more Tits!
Less words and more Tits!
Less words and more Tits!
Less words and more Tits!
Less words and more Tits!
Less words and more Tits!
Less words and more Tits!
Less words and more Tits!
Less words and more Tits!

laugiarom
laugiarom Day 1,875, 13:33

bona feina

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.