Ambient on/off

Join the new world

 

Krátke správy - Short news [day 1988]

Day 1,988, 11:19 Published in Slovakia Slovakia by xcoverPrinášame vám krátke spravodajstvo.
Článok budem priebežne aktualizovať.

We bring you short report.
Article updated continuously.
Zmena obrannej pohotovosti z DEFCON 2 na DEFCON 3DEFCON 3 - Zvýšená pripravenosť ozbrojených síl oproti normálu. Vzdušné sily sú v pohotovosti.

Changing the defensive readiness from DEFCON 2 to DEFCON 3DEFCON 3 - Increased readiness of the armed forces than normal. Air forces is standby.Vojna titánov - deň keď sme bojovali za svoju krajinu

Pred štyrmi dňami sme mohli byť svedkami útoku na našu krajinu. Útok trvalo viac ako 24 hodín
ale nakoniec naše chrabré vojská zastavili nepriateľskú inváziu.

War of the Titans - the day when we fighting for our country

Four days ago, we witnessed an attack on our country. Attack lasted more than 24 hours but finally our brave
troops to stop the enemy invasion.


Návrh zákona o "Natural Enemy"

Včera bolo odsúhlasený návrh o zmene zákona o NE s Českou Republikou. Zákon poslanci NR SR
schválili. Za schválenie zákona hlasovalo 34 poslancov. Proti 0.

The draft law on "Natural Enemy"

Yesterday was approved a proposal to change the law on "Natural Enemy" with the Czech Republic.
The law approved by MPs.


Aliancia s Poľskou Republikou

Včera na pôde Národnej Rady Slovenskej Republiky bol podaný návrh zákona o vytvorenie
vojenskej aliancii s Poľskou Republikou.

NR SR - hlasovanie

Alliance with Poland

Yesterday on the grounds of the National Council of the Slovak Republic was filed a bill to create a
military alliance with Poland.

National Council - Vote


Vyhlásenie vojny proti Rakúskej Republiky

Dnes nadránom bol podaný návrh na vyhlásenie vojny proti Rakúskej Republiky.
Hlasovanie stále prebieha.

NR SR - hlasovanie

The declaration of war the Republic of of Austria

Today at dawn was filed application for a declaration of war against Austria.
Voting is still ongoing.

National Council - Vote
Bezpečnostná Akcia RČPNRSR v Národnej Rade Slovenskej Republiky

Dnes poobede bola zahájená bezpečnostná akcia RČPNRSR (Reakčný Čas Poslancov Národnej Rady Slovenskej Republiky). Táto akcia mala preveriť pripravenosť našich poslancov reagovať na aktuálne politické dianie.

V rámci previerky bol podaný klamný návrh na odvolanie Prezidenta Slovenskej Republiky.

Security event RTMNCSR ine the National Council of the Slovak Republik

This afternoon was initiated safety action RTMNCSR (Reaction Time Member of the National Council of the Slovak Republic). This action should verify the readiness of our members to respond to current political events.

Has been made a false proposal to repeal Slovak President.
Vojenské ťaženie proti Českej Republike

V súčasnosti prebieha vojenská akcia v súlade s protokolom JANSY v Českej Republike.

Military campaign against the Czech Republic

Currently ongoing military action in accordance with the protocol Jansy in the Czech Republic.


Aliancia s Maďarskou Republikou

Behom dnešného večera na pôde Národnej Rady Slovenskej Republiky bol podaný návrh zákona
o vytvorenie vojenskej aliancii s Maďarskou Republikou.

NR SR - hlasovanie

Alliance with Hungary

Tonight on the grounds of the National Council of the Slovak Republic was filed a bill to create a military
alliance with Hungary.

National Council - Vote
Posledné dni EDEN-u ?

Prezident Chorvátskej Republiky podal návrh na vystúpenie z Aliancie EDEN.
EDEN - Erepublik Defence & Economy Network je najstaršia aliancia, ale podľa všetkého
je v poslednom štádiu svojej existencii.

Čo prinesie odchod Chorvátska z EDEN-u? Rozpadne sa EDEN? Je to začiatok studenej vojny
medzi CoT a TWO? Časom uvidíme ....

Last Days of Eden?

The President of the Republic of Croatia applied for to resign of the Alliance EDEN.
EDEN - Erepublik Defence & Economy Network is the most ancient alliance, but apparently it is in the
last stage of its existence.

What will leave Croatia EDEN? EDEN disintegrates? It is the beginning of the Cold War between the
CoT and TWO? Eventually we will see ....


Varovní signál stíchne .... čo nám prinesie globálne oteplenie?

Za necelých 8 hodín sa ukončí odpočítanie a nastanú klimatické zmeny... Katastrofické scenáre sa naplnia?
Zmení sa ekologický systém? Dôjdu nám zásoby fosílnych palív a budeme nútení prejsť na alternatívnu
energiu? Budeme musieť bojovať za nové regióny kde nájdeme nové suroviny ktoré budú nevyhnutné
pre naše prežitie? Otázok je mnoho ... ale jedno je isté. Odpočítavanie sa skončí .....

A warning signal silenced .... what bring us the global warming?

In less than eight hours the timer is end... and the climate change is here... Catastrophic scenario is triggered? Change the ecological system? We run out of fossil fuels and we will be forced to switch to alternative energy? We will have to fight for new regions where we find new materials that are necessary for our survival? The questions are much ... But one thing is certain. The countdown ends .....

R.I.RL. TheCapitalist

Opičák ktorý šíril DailySPAM už nešíri. Keď to šíril, tak sa to nikomu nepáčilo, a keď to prestal šíriť tak tam zostalo ticho. A to sa im tiež nepáčilo. Opičák sa nechal adoptovať ale chceli od neho iba tú konzervu čo mal. Ale dal podmienku. Treba podporiť charitu a dostaneme konzervu, a keď nie konzervu, tak aspoň možnosť mať konzervu. TheCapitalist, zostalo tam ticho, chýbajú tam tvoje články ....

eTrend SK dáva verejný prísľub že podporí sumou 5€ Detskú Farmu HUMANITU.

R.I.RL. TheCapitalist

Monkey who spread DailySPAM has not spread. When it spread, so it is not like anyone, and when it ceased to spread and there remained silent. And they also did not like. Monkey was allowed to adopt but wanted from him only that he had tin. But given condition. It should support the charity and get tin, tin and if not, then at least have the possibility of tin. TheCapitalist, there remain silent, there is missing your articles ....

eTrend SK makes a public commitment to support the € 5 € petting zoo Humanity.

 

Comments

Ariusius
Ariusius Day 1,988, 12:14

RČPNRSR...spadol som z postele...nemam slov...

Maria_M
Maria_M Day 1,988, 12:33

Subbed, thanks for info.

Ariusius
Ariusius Day 1,988, 12:47

..ale inak 83:82...to naserie..

xcover
xcover Day 1,988, 17:26

hm... by som povedal že to bola "THE EPIC BATTLE" 🙂

x d x m
x d x m Day 1,988, 14:08

the best spokesman I ever had 🙂

martin 123456789
martin 123456789 Day 1,988, 14:23

jednoznačne nejlepší

Krt3cek
Krt3cek Day 1,988, 14:24

Jeste ze to neni SRPŠ xD

xcover
xcover Day 1,988, 17:27

xD

xdxm
xdxm Day 1,989, 02:19

Bezpečnostná Akcia RČPNRSR v Národnej Rade Slovenskej Republiky 😃

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.